Konto pracodawcy


Tajemnica przedsiębiorstwa a umowa o pracę

Jak uchronić się przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zdarza się, iż odchodzący z firmy pracownicy posiadają bardzo cenne informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa pracodawcy, których ujawnienie konkurencji może narazić firmę na znaczne straty. Pracodawca powinien rozważyć zatem w jaki sposób zabezpieczyć się przed takim potencjalnym ryzykiem.

 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


Zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Regulacje te stosuje się również do pracownika, który świadczył pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

 

Pracodawca w momencie zawierania z pracownikiem umowy o pracę, powinien zobowiązać pracownika na piśmie do nieujawniania na zewnątrz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez cały czas zatrudnienia oraz w okresie trzech lat po jego ustaniu.

Pracodawca chcąc chronić zasoby swojej firmy, w szczególności wrażliwe informacje handlowe, bazy klientów, itp. może  rozważyć zawarcie z pracownikami mającymi dostęp do takich danych umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.  W zakresie określonym w odrębnej umowie zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Jest to tzw. zakaz konkurencji. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Podstawa prawna:
art. 11 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)
art. 1012 Kodeksu pracy

 

Autor: Ewa Krysztofiuk Radca prawny M&M air sea cargo S.A.

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
Zmiany w transporcie lekkim – czyli busy na europejskich drogach
Pracownicze Plany Kapitałowe w 10 pytaniach i odpowiedziach
Niższa stawka PIT od 1 października a rok podatkowy
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Spada popyt na aircargo, a zdolność przewozowa linii lotniczych rośnie
O kosztach budowy dróg – ile za ile?
Unia zaprzecza sama sobie i stawia cele nie do spełnienia
Dostawa alkoholi a wyzwania w okresie przedświątecznym - komentarz eksperta
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Opłaty drogowe w Serbii można już rozliczać metodą post-pay
Media Expert otwiera magazyn cross-dockowy w MMP Bydgoszcz
LPP uruchomiło magazyn e-commerce w Rumunii
GLS stawia na ekologiczne pojazdy
GLS Poland partnerem WTS Sparta
Linie Emirates przewiozły już 46 mln ton cargo z/do Warszawy
Komunikacja międzykulturowa na 25-lecie WISTA Poland
Volvo Trucks działa już 25 lat na polskim rynku
Poczta Polska tworzy coraz więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC