Konto pracodawcy


Tajemnica przedsiębiorstwa a umowa o pracę

Jak uchronić się przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zdarza się, iż odchodzący z firmy pracownicy posiadają bardzo cenne informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa pracodawcy, których ujawnienie konkurencji może narazić firmę na znaczne straty. Pracodawca powinien rozważyć zatem w jaki sposób zabezpieczyć się przed takim potencjalnym ryzykiem.

 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


Zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Regulacje te stosuje się również do pracownika, który świadczył pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

 

Pracodawca w momencie zawierania z pracownikiem umowy o pracę, powinien zobowiązać pracownika na piśmie do nieujawniania na zewnątrz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez cały czas zatrudnienia oraz w okresie trzech lat po jego ustaniu.

Pracodawca chcąc chronić zasoby swojej firmy, w szczególności wrażliwe informacje handlowe, bazy klientów, itp. może  rozważyć zawarcie z pracownikami mającymi dostęp do takich danych umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.  W zakresie określonym w odrębnej umowie zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Jest to tzw. zakaz konkurencji. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Podstawa prawna:
art. 11 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)
art. 1012 Kodeksu pracy

 

Autor: Ewa Krysztofiuk Radca prawny M&M air sea cargo S.A.

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wydatki świąteczne a dostawy kurierskie
Nawet do 40 proc. mogą wzrosnąć koszty pracownicze przy delegowaniu pracowników
Fracht FWO Polska o sytuacji na rynku lotniczym cargo
Wzrost automatyzacji pozytywnie wpłynie na liczbę miejsc pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DB Schenker otworzy 8 oddziałów na Kaukazie i w Azji Środkowej
InPost ma już 6000 Paczkomatów
Trans Polonia po III kwartale osiągnęła blisko 200 mln zł przychodów
GEFCO operatorem logistycznym Airbusa
DKV przejmuje dwie duńskie spółki
Kuehne + Nagel przejmuje działalność transportową firmy Rotra
Fracht FWO Polska dostarcza kolejne project cargo - 110 ton do elektrowni w Bełchato ...
Nowa siedziba CEVA Logistics światowym centrum innowacyjnych projektów
DB Schenker wdraża autonomiczne roboty działające w oparciu o sztuczną inteligenc ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC