Dodaj ogłoszenie o pracy


Regulamin

Regulamin użytkowania portalu www.pracujwlogistyce.pl

Niniejszy regulamin określa warunki użytkowania portalu www.pracujwlogistyce.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz. 1204, ze zm.), którego zarządcą jest PWL Sp. z o.o z siedzibą przy pl. Konesera 12, 03-736 Warszawa, NIP 1132858370, będąca jednocześnie Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach wydawania portalu umieszczonego pod adresem http://www.pracujwlogistyce.pl.

I. DEFINICJE.
1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną należy rozumieć jako wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.);
2. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
3. Usługodawca – PWL Sp. z o.o, ul. Kopernika 30 lok. 218, NIP: 1132858370, który świadczy usługi drogą elektroniczną;
4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin. Szczegółowy zakres i opis usług został umieszczony w Załączniku nr 1 – Wykaz oferowanych usług i cennik.
6. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
7. Użytkowanie portalu – oznacza użytkowanie informacji w formie artykułów i publikacji, dodawanie i usuwanie ogłoszeń o pracy przez zarejestrowanych użytkowników, przeglądanie ofert pracy/praktyki zamieszczanych przez pracodawców - umieszczonych w portalu Pracujwlogistyce.pl.

II. REJESTRACJA USŁUGOBIORCY I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje równocześnie z chwilą:
a. rejestracji konta pracodawcy indywidualnego poprzez prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego konta pracodawcy
b. zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenie rejestracji danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego, co jest równoznaczne z zawarciem z Wydawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny i przystępując do korzystania z usług portalu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
a. jest osobą pełnoletnią i w dniu dokonania rejestracji ma ukończone 18 lat;
b. podane w formularzy rejestracyjnym dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
c. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
e. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej

III. OSTRZEŻENIE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI.
1. Usługodawca ostrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, dotyczą:

a) Koni trojańskich – tzw. trojanów, to określenie oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo wprowadzają niepożądane, ukryte funkcje (np. programy szpiegujące, bomby logiczne, furtki umożliwiające przejęcie kontroli nad systemem przez nieuprawnione osoby itp.). Najczęściej szkodliwym działaniami trojanów są: instalowanie w systemie backdoora i udostępnianie kontroli nad systemem nieuprawnionym osobom w celu np. rozsyłania spamu, dokonywania ataków DDoS itp., szpiegowanie i wykradanie poufnych danych użytkownika (spyware), utrudnianie pracy programom antywirusowym, zmienianie strony startowej przeglądarki WWW i prezentowanie reklam, działania destruktywne (kasowanie plików, uniemożliwianie korzystania z komputera, itp.). Niektóre trojany mają dodatkowe funkcje, np. wyłączenie monitora, wysunięcie klapki nagrywarki CD/DVD, otworzenie strony internetowej. Podstawową metodą obrony przed tego typu programami to używanie jak najczęściej aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, systematyczne aktualizowanie systemu operacyjnego, nie otwieranie podejrzanych wiadomości e-mail i załączonych do nich plików.

b) Wirusów komputerowych - programów, których celem jest rozprzestrzenianie się z jednego komputera na drugi i zakłócanie działania komputera. Wirus może uszkadzać lub usuwać dane z komputera, rozprzestrzeniać się na inne komputery za pośrednictwem poczty e-mail, a nawet wyczyścić zawartość twardego dysku. Wirusy najłatwiej rozprzestrzeniają się poprzez wiadomości e-mail i załączniki w wiadomościach e-mail. Ważne jest, aby otwierać jedynie te załączniki w wiadomościach e-mail, których nadawcę znamy, bądź których oczekujemy. Wirusy mogą ukrywać się pod postacią załączników takich jak np. obrazki, kartki z pozdrowieniami, pliki audio lub filmy. Wirusy rozprzestrzeniają się również za pośrednictwem plików pobieranych z Internetu. Wirusy mogą dostać się do komputera ukryte w nielegalnym oprogramowaniu, a także w innych plikach lub programach pobieranych z Internetu. Aby uniknąć infekcji przez wirusy, należy: zapewnić komputerowi bieżące aktualizacje oprogramowania antywirusowego i narzędzi antywirusowych, uzyskiwać informacje o nowych zagrożeniach, a także przestrzegać podstawowych zasad ostrożności podczas przeglądania Internetu, pobierania plików i otwierania załączników.

c) Spamu - anonimowej, nieoczekiwanej, masowo rozsyłanej poczty elektronicznej. Nieoczekiwane listy mailingowe, newslettery i inne materiały reklamowe, które użytkownicy otrzymują na własne życzenie, mogą przypominać spam, są jednak legalną pocztą. Czyli ta sama wiadomość może być zaklasyfikowana jako spam lub legalna poczta w zależności od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na jej otrzymywanie. W ramach spamu najczęściej można otrzymać wiadomości o charakterze handlowym, oszustwa finansowe (scam), łańcuszki (chain letters), a także fałszywy spam wykorzystywany do rozprzestrzeniania złośliwych programów. Przed spamem można się ochronić korzystając z oprogramowania antyspamowego,

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
1. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są:
a. połączenie z siecią Internet;
b. komputer z przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia (potwierdzenia rejestracji) konta i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I USŁUGODAWCY.
1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w portalu Pracujwlogistyce.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo zablokować konto i dostęp do zasobów Użytkownikom rozpowszechniających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.
3. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, dalsze rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek publikacji i utworów udostępnionych w portalu Pracujwlogistyce.pl, zarówno w całości jak i w części, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
4. Usługodawca zapewnia użytkownikom stały dostęp do portalu oraz stałe świadczenie usług,   jednocześnie zastrzegając sobie prawo do:
a. przejściowej przerwy w dostępie do portalu oraz przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na konieczność wykonania czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją portalu Pracujwlogistyce.pl;
b. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z przerwami dostępu do portalu i usług,
c. zaprzestania świadczenia usług lub wykasowania konta Użytkownika zarejestrowanego w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy użytkowanie portalu albo skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji konta przez Usługobiorcę, co następuje po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu zalogowania do konta pracodawcy.
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
a). wraz z upływem terminu emisji ogłoszenia i po likwidacji konta poprzez wykorzystanie zakładki „Edycja profilu”;
b). Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie poprzez usunięcie swojego konta poprzez wykorzystanie zakładki „Edycja profilu”.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadkach:
a. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu;
b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
d. usunięcia przez Usługobiorcę konta;
e. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki e-mailowej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie usług lub braku aktywności ze strony Usługobiorcy (brak logowania na konto) przez okres 6 miesięcy i więcej.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z przyczyn opisanych w punktach 3a, 3b, albo 3c.

VII.  KONTO OSOBISTE.
1. Wydawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika zarejestrowanego w ramach portalu Pracujwlogistyce.pl unikalne konto pracodawcy.
2. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora i/lub hasła i przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. Usługodawca i usługobiorca zobowiązują się wzajemnie do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej zgodnie z niniejszym Regulaminem, chyba, że wynikło ono z okoliczności, za które Usługobiorca ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, jeśli skuteczne ich wykonanie nie jest możliwe z winy Użytkownika.
3. Wydawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z portalu i z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
c. utratę przez użytkownika zarejestrowanego konta w portalu Pracujwlogistyce.pl danych tam zebranych spowodowane okolicznościami, leżącymi wyłącznie po stronie Usługobiorcy (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Wydawcy (działanie osób trzecich);
d. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwera i inne awarie techniczne nie spowodowane z winy Wydawcy, działanie siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);
e. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta;
f. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.
4. Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za treści (tj. treści ogłoszeń) zamieszczanych w ramach użytkowania portalu i korzystania z usług Wydawcy.

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG.
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Rozporządzenie o ochronie danych). Polityka prywatności została opisana w odrębnym dokumencie "Polityka prywatności"
2. Usługodawca nie może przekazywać danych Usługobiorcy osobom trzecim bez wyraźnej jego zgody. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych dba o ich bezpieczeństwo. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
4. W przypadku, gdy Usługobiorca udostępni swoje dane osobowe potencjalnym pracodawcom w ramach złożenia aplikacji i odpowiedzi na ogłoszenia o pracy – ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu  udostępnienia swoich danych osobowych osobie trzeciej, a administratorem jego danych osobowych staje się pracodawca (lub potencjalny pracodawca), odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Reklamacje rozpatruje Wydawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a. nazwę użytkownika, imię i nazwisko, a w przypadku pracodawcy: nazwę firmy, adres, NIP, oraz adres poczty elektronicznej Usługobiorcy
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających zidentyfikowanie Usługobiorcy nie będą podlegały rozpatrzeniu.
5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
7. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2011r.,
2. Wydawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 10 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w  portalu Pracujwlogistyce.pl
3. O zmianie Regulaminu Wydawca zawiadomi Usługobiorcę zarejestrowanego drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail oraz opublikuje w dziale „Aktualności” komunikat o zmianie Regulaminu.
4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. W przeciwnym wypadku, przyjmuje się, że zaakceptował zmiany dokonane w Regulaminie.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe lub mogące powstać na gruncie Regulaminu lub wykonywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny
8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część, a ich zmiana, w szczególności zmiana wykazu oferowanych usług i cennika, nienaruszających dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1
Wykaz oferowanych usług i cennik.

1. Rejestracja konta w portalu Pracujwlogistyce.pl jest bezpłatna! W każdej chwili możesz usunąć konto i zrezygnować z rejestracji, co również jest bezpłatne. Aby założyć konto, wystarczy wypełnić formularz wybranego profilu „załóż konto” i zalogować się po potwierdzeniu rejestracji.

2. Zamieszczanie ogłoszeń - będąc zarejestrowanym Użytkownikiem (czyli posiadając konto pracodawcy) możesz zamieszczać ogłoszenia o pracy/praktykach. Ogłoszenia o pracy i praktykach: zamieszczanie standardowych ogłoszeń o pracy jest bezpłatne! Czas emisji wynosi: 2 lub 4 lub 8 tygodni.

C) Reklama: w sprawie uzyskania szczegółów oferty prosimy o kontakt z działem marketingu pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 535 447 544

D) Wyróżnienie ogłoszeń - "premium": w sprawie uzyskania szczegółów oferty prosimy o kontakt z działem marketingu pod numerem tel. +48 535 447 544 lub +48 535 448 544

3. Newsletter – jeśli chcesz wiedzieć co się dzieje w branży TSL, a w szczególności na rynku pracy w logistyce i w zarządzaniu polityką personalną oraz inne ciekawe branżowe informacje wraz z najciekawszymi ogłoszeniami o pracy/praktyce, zapisz się do Newslettera! Zapisanie się do Newslettera i otrzymywanie wiadomości jest bezpłatne. Jednocześnie informujemy, że możesz w każdej chwili zrezygnować z prenumeraty Newslettera wypisując się poprzez kliknięcie na odpowiedni link podany w każdej wysłanej wiadomości Newslettera.

4. Artykuły i publikacje -  typu aktualności, informacje o konferencjach i szkoleniach, porady eksperta są dostępne bezpłatnie dla każdego kto odwiedzi portal Pracujwlogistyce.pl

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.