Konto pracodawcy


Jakie było I półrocze 2013 dla rynku powierzchni magazynowych?

Firma doradcza Colliers International, opublikowała najnowszy raport rynkowy przedstawiający aktywność w sektorze powierzchni magazynowych w I półroczu 2013 roku oraz przedstawia prognozy na kolejne miesiące. Raport podsumowuje sytuację na rynku powierzchni magazynowych pod względem podaży i popytu, dostępnych powierzchni oraz stawek czynszów. Analiza obejmuje Warszawę oraz pozostałe duże miasta regionalne.

- Pierwsze półrocze 2013 przyniosło widoczny wzrost podaży na rynku magazynowym w Polsce. Od stycznia do czerwca br. na rynek dostarczono blisko 198 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego ok. 65 proc. zostało oddane w pierwszym kwartale. Całkowita podaż w Polsce na koniec II kwartału osiągnęła poziom ok. 7,55 mln m2. Obecnie w budowie znajduje się 283 tys. m2 – mówi Maciej Chmielewski, Partner w Colliers International, Dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych.
O stycznia 2013 popyt na powierzchnie magazynowe wykazywał tendencję wzrostową. W dwóch pierwszych kwartałach wolumen transakcji wyniósł nieco ponad 880 tys. m2, z czego ponad połowę (59 proc.) stanowiły umowy podpisane w II kwartale. W pierwszym półroczu 2013 r. dominowały nowe umowy, które stanowiły 59 proc. wszystkich podpisanych kontraktów. Pozostała część umów (41 proc.) to renegocjacje. Wśród nowych umów 33 proc. przypadło na umowy typu BTS, a 3 proc. na ekspansje.
Pod względem wielkości wynajętej powierzchni, największa transakcja została zawarta w regionie Polski Centralnej, w Strykowie, gdzie ok. 50 tys. m2 zostało wynajęte od Panattoni przez dużego najemcę z branży DIY. Była to transakcja typu BTS, w której zawarciu pośredniczyła firma Colliers International.
Współczynnik powierzchni niewynajętej, w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 r., obniżył się i na koniec czerwca 2013 r. wyniósł 10,5 proc. Najniższy poziom pustostanów odnotowano w Szczecinie (0,3 proc.) i Poznaniu (4 proc.). Czynsze w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2013 r. pozostawały na stabilnym poziomie. Niewielki wzrost stawek czynszu został odnotowany głównie w regionach, gdzie poziom pustostanów obniżył się. Odnotowuje się coraz bardziej wyraźny wpływ sektora e-commerce na rynek magazynowy w Polsce, wraz z rozwojem którego rośnie zapotrzebowanie najemców na powierzchnie magazynowe.

Podaż powierzchni magazynowych
Warszawa – całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w trzech warszawskich strefach na koniec II kwartału 2013 wzrosła nieznacznie w porównaniu do stanu na koniec 2012 r. i ukształtowała się na poziomie 2,6 mln m². Największym zasobem powierzchni dysponuje warszawska strefa II, w której znajduje się ok. 1,77 mln m² powierzchni magazynowej, co stanowi blisko 67 proc. całkowitej podaży dla Warszawy. W strefach I oraz II skoncentrowanych jest odpowiednio 18 proc. i 15 proc. tych zasobów. Obecnie w Warszawie w trakcie budowy znajduje się łącznie blisko 51,6 tys. m², z czego większość w strefie II.
Polska Centralna – zasoby powierzchni magazynowych w I połowie 2013 r. osiągnęły zbliżony do końca 2012 r. poziom nieco ponad 1 mln m². W II kwartale do użytku zostało oddanych 19,5 tys. m² w ramach rozbudowy kompleksu Tulipan Park Stryków. Obecnie w trakcie budowy znajduje się 8 tys. m² (Panattoni Park Łódź East).
Poznań – I półrocze 2013 r. nie przyniosło zmian w zasobach powierzchni magazynowych w rejonie Poznania. Istniejąca podaż pozostała na poziomie ok. 900,5 tys. m², natomiast w budowie znajduje się aktualnie blisko 50 tys. m².
Górny Śląsk – niezmiennie pozostaje drugim po Warszawie rynkiem pod względem wielkości zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Całkowita podaż wzrosła w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2013 r. o 50,5 tys. m2 i wyniosła na koniec czerwca 1,45 mln m². W budowie znajduje się obecnie kolejne 33 tys. m².
Kraków – sytuacja na krakowskim rynku magazynowym nie uległa zmianie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Całkowita podaż ukształtowała na poziomie około 149,5 tys. m². Jest to wciąż jeden z trzech najmniejszych rynków magazynowych w Polsce.
Wrocław – całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej zwiększyła się w I półroczu 2013 r. o 55,3 tys. m² i wyniosła około 776,7 tys. m². W budowie znajduje się obecnie ponad 84,5 tys. m², z czego aż ok. 71 tys. m2 powstaje w ramach rozbudowy kompleksu Prologis Park Wrocław V.
Gdańsk – zasoby powierzchni magazynowych na koniec I półrocza  2013 r. powiększyły się o 14 tys. m² (w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego, które zostało oddane do użytku w I kwartale br.) i wyniosły 187,3 tys. m². W Gdańsku w budowie znajduje się 6,6 tys m2, o które powiększy się jedna z hal należących do kompleksu Panattoni Park Gdańsk.
Toruń – podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. nie uległa zmianie w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012 i wynosi ok. 96,2 tys. m². Aktualnie nie ma w Toruniu żadnych projektów w budowie.
Szczecin – niezmiennie pozostaje najmniejszym rynkiem magazynowym w Polsce. Całkowite zasoby wzrosły w ciągu I półrocza o 6,9 tys. m² (w ramach pierwszego etapu inwestycji North-West Logistic Park oddanego do użytku w II kwartale) i wyniosły na koniec czerwca br. 48,7 tys. m². Obecnie nie ma w Szczecinie obiektów magazynowych w budowie.

Jak kształtował się popyt?
Warszawa – w I półroczu 2013 r. trzy warszawskie strefy były najbardziej aktywnym rynkiem pod względem wolumenu transakcji. Podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię ponad 267 tys. m², co stanowi 30 proc. wolumenu dla całej Polski. Jest to wynik lepszy niż w analogicznym okresie 2012 r., kiedy to w pierwszych dwóch kwartałach wynajętych zostało 191 tys. m². Najwięcej, bo aż 72 proc. powierzchni wynajętej w Warszawie w I połowie 2013 r., znajdowało się w strefie II, natomiast najmniej w strefie III (6 proc.). 52 proc. wolumenu transakcji stanowiły renegocjacje, a 48 proc. przypadło na nowe umowy.
Polska Centralna – aktywność najemców w pierwszym półroczu osiągnęła wysoki poziom blisko 125 tys. m², co stanowi 14 proc. wolumenu transakcji dla całej Polski. Rynek został zdominowany przez nowe umowy, których udział wyniósł 66 proc. wszystkich transakcji, podczas gdy na renegocjacje przypadło 34 proc.
Poznań – wolumen transakcji zawartych w Poznaniu w I połowie 2013 r. ukształtował się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie 2012 r. i wyniósł 101,8 tys. m². Podobnie jak w I kwartale br. dominowały nowe umowy, które stanowiły 55 proc. ogółu transakcji. Pod względem ilości podpisanych umów, Poznań plasuje się na drugiej pozycji, po Warszawie, natomiast pod względem wielkości transakcji – na piątej.
Górny Śląsk – w I półroczu 2013 r. wynajęto łącznie nieco ponad 154 tys. m², co reprezentowało 18 proc. wolumenu dla Polski. Jest to drugi najlepszy wynik w kraju pod względem wielkości transakcji. Wśród umów dominowały renegocjacje, stanowiące 52 proc. ogółu. Wśród nowych umów, prawie połowa powierzchni (35 tys. m²) została wynajęta w ramach jednej transakcji typu BTS.
Kraków – I półrocze 2013 r. na krakowskim rynku zamknęło się z wolumenem transakcji na poziomie 13,6 tys. m². Jest to wynik lepszy niż odnotowany w I półroczu ubiegłego roku, kiedy to w ramach 4 transakcji, zostało wynajętych 8,4 tys. m².
Wrocław – we Wrocławiu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię ok. 135 tys. m². W przeważającym stopniu dominowały nowe umowy (72 proc.), z których ponad połowa (53,3 tys m²) przypadła na dwie transakcje typu BTS. Transakcje zawarte we Wrocławiu stanowiły 15 proc. aktywności najemców w Polsce, co plasuje ten region, pod względem wielkości wolumenu, na trzeciej pozycji, zaraz po Warszawie i Górnym Śląsku.
Gdańsk – w I półroczu 2013 r. wielkość transakcji osiągnęła poziom blisko 20 tys. m², co stanowi zaledwie 2 proc. wolumenu w kraju. Zawarte zostały dwie nowe umowy najmu na łączną powierzchnię 8,8 tys. m² oraz dwie renegocjacje (ponad 11,1 tys. m²). Dla porównania, w analogicznym okresie roku ubiegłego wolumen transakcji kształtował się na poziomie 22,2 tys. m².
Toruń – podobnie jak w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku, tak i w półroczu nie odnotowano w Toruniu żadnej aktywności najemców.
Szczecin – zgodnie z naszymi przewidywaniami, w drugim kwartale 2013 r. sytuacja w Szczecinie uległa poprawie. Podczas gdy w pierwszym kwartale zawarta została tylko jedna nowa umowa najmu na łączną powierzchnię 2,1 tys. m², tak w ciągu trzech ostatnich miesięcy podpisano 4 nowe umowy najmu, w ramach których wynajętych zostało ponad 17,4 tys. m², co pozwala zamknąć półrocze w Szczecinie z wolumenem transakcji na poziomie blisko 19,5 tys. m². Wynik ten świadczy o zwiększeniu aktywności najemców na tym rynku w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (13,7 tys. m² w ramach jednej nowej umowy).

Dostęponość powierzchni
Współczynnik powierzchni niewynajętej w Polsce wyniósł na koniec czerwca 2013 r. 10,5 proc., wykazując spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to wskaźnik pustostanów wyniósł 11,5 proc.
Warszawa – współczynnik wolnych powierzchni na koniec II kwartału 2013 r. wyniósł 15,7 proc. (14,2 proc. na koniec I kwartału). Dla poszczególnych stref kształtował się on na poziomie: 17,2 proc. (strefa I), 17,3 proc. (strefa II), 6,9 proc. (strefa III). Największa zmianę w stosunku do stanu odnotowanego w analogicznym okresie 2012 r. zaobserwowano w strefie III, gdzie współczynnik ten spadł o ponad 6 punktów procentowych.
Miasta regionalne – najniższy poziom współczynnika powierzchni niewynajętej odnotowano w Szczecinie (0,3 proc.) i Poznaniu (4 proc.), najwyższy natomiast w Polsce Centralnej (17,3 proc.). Największy spadek wskaźnika pustostanów w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2013 r. zaobserwowano w Szczecinie, gdzie na koniec marca kształtował się on na poziomie 19,7 proc., natomiast w tej chwili praktycznie cała istniejąca nowoczesna powierzchnia magazynowa jest wynajęta.

Stawki czynszu niezmienne
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku czynsze znajdowały się na niezmienionym poziomie w przypadku większości rynków. W regionach, gdzie wskaźnik pustostanów obniżył się w stosunku do końca roku 2012, zaobserwowana została niewielka tendencja wzrostowa.

Prognozy
- W drugim półroczu 2013 r. nie przewidujemy znaczących zmian na rynku powierzchni magazynowej w Polsce. Popularność utrzymają nadal umowy typu BTS. Zarówno w Warszawie jak i na rynkach regionalnych popyt powinien się utrzymać na stabilnym, dość wysokim poziomie. Nie wykluczamy jednak możliwości niewielkich spadków wolumenu transakcji – prognozuje Maciej Chmielewski. - Na największy wzrost popytu może liczyć Górny Śląsk, Wrocław oraz Poznań. Przewidujemy również dalsze napędzanie popytu na powierzchnie magazynowe przez dynamiczny rozwój sektora handlu i usług internetowych – dodaje Chmielewski.
(źr. opr. za inf. Colliers International)

kobiety w logistyce
30 lat w Polsce – jaki przepis na sukces ma prezes firmy LOXX – Iwona Betlejewska?
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
reklama
Mniej paliwa, mniej CO2 - dlaczego ekonomika paliwowa jest tak ważna?
Tarcze antykryzysowe okiem doradcy podatkowego
Zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników nie dotyczą kierowców?!
ABC postępowania celnego
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Czy akcyzowa pułapka wstrząśnie branżą olejów smarowych?
Czy pakiet mobilności zakłóci powrót do równowagi branży transportowej?
Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
IKEA uruchomiła w Polsce nowy magazyn tranzytowy
Port Gdańsk w pierwszej 20 portów europejskich
Renault Trucks Polska wprowadza nową aplikację ONSIGHT CONNECT do diagnozy usterek ...
Hillebrand rozwija zrównoważone łańcuchy dostaw dla branży beverage
DHL Express dołącza do swojej floty nowe frachtowce Boeing 767-300 Freighters
DB Schenker otworzy nowy terminal na Lubelszczyźnie
FM Logistic uruchamia kolejną platformę logistyczną dla Polpharmy
CEVA Logistics uruchomiła innowacyjną platformę do zarządzania transportem - myCE ...
Nestlé dołączyło do European Clean Trucking Alliance
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC