Konto pracodawcy


Nowelizacja VAT - terminy wejścia w życie zmian podatkowych

Firma doradcza Deloitte opracowała terminarz wybranych zmian w podatku VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Jak podaje w swojej informacji Deloitte - podatników czekają zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT oraz przygotowanie się do dużych zmian planowanych od 1 stycznia 2014 r. Zmiany wynikają z tzw. III ustawy deregulacyjnej ogłoszonej w Dzienniku Ustaw 30 listopada 2012 r. oraz z ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw skierowanej do podpisu prezydenta. Dodatkowo, planowane są zmiany w rozporządzeniach wykonawczych, m.in. dotyczące kwestii fakturowania, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Deolitte wybrał najważniejsze zmiany w zakresie VAT podając terminy ich wejścia w życie. Najważniejsze, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. dotyczą m.in.:

a. fakturowania, w tym:

wprowadzone zostaną faktury uproszczone,
uregulowana zostanie kwestia faktur zbiorczych w przypadku odrębnych dostaw dokonywanych w ramach jednego miesiąca,
uproszczone zostaną zasady dotyczące samofakturowania,
faktury dokumentujące WDT oraz wykonanie usług, dla których miejsce świadczenia jest poza Polską będą mogły być wystawiane do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar lub wykonano usługę,
wystawianie faktur wewnętrznych będzie opcjonalne,
zmienią się niektóre elementy na fakturach;


b. kwestii zaliczek przy WNT i WDT – faktury potwierdzające otrzymanie zaliczki nie będą powodowały powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych takich jak WDT i WNT;

 

c. ułatwień w stosowaniu metody kasowej w przypadku małych podatników – obowiązek podatkowy nie będzie powstawał w przypadku nieotrzymania płatności od podatnika VAT czynnego; jeśli nabywca nie będzie podatnikiem VAT czynnym wówczas obowiązek podatkowy powstanie dopiero 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi;

 

d. uproszczeń w przypadku korzystania z tzw. ulgi na złe długi – termin do dokonania korekty podatku należnego zostanie skrócony z 180 do 150 dni. Zniknie również obowiązek powiadamiania dłużnika o zamiarze dokonania korekty. Co istotne, zmiany te obejmą również wierzytelności powstałe do dnia 31 grudnia 2012 r. włącznie, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona po tej dacie. Dłużnik będzie natomiast zobowiązany do korekty podatku naliczonego pod karą 30% sankcji;

 

e. możliwości przeliczania kwot w walutach obcych według kursu Europejskiego Banku Centralnego – jako alternatywę do stosowania kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego podatnicy będą mogli stosować kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego;

 

Zmiany VAT, które mają wejść w życie od 1 kwietnia 2013 r. dotyczą m.in.:

a. nieodpłatnych wydań towarów – w zakres opodatkowania zostaną generalnie włączone drukowane materiały reklamowe i informacyjne, zmieniona zostanie definicja próbki, małe prezenty i próbki nie będą podlegać opodatkowaniu pod warunkiem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 

b. zniesienia obowiązku naliczania VAT na lokalnych zakupach towarów od zagranicznych podatników zarejestrowanych na VAT w Polsce – co do zasady obowiązek samonaliczenia podatku VAT przez nabywcę w przypadku nabywania towarów od podatnika zagranicznego na terenie kraju będzie obowiązywał jedynie wtedy, gdy zagraniczny podatnik nie będzie zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce;

 

c. eksportu – modyfikacji ulegnie definicja eksportu - uregulowany zostanie również katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE uprawniających do stosowania stawki 0%;

d. definicji terenów budowlanych – zgodnie z nową definicją, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decydująca (dla określenia przeznaczenia gruntu) będzie decyzja o warunkach zabudowy;

 

e. rezygnacji z aktualnie obowiązujących terminów warunkujących uznanie przemieszczania za WDT lub WNT (dotyczy np. czasowego użycia), co do tej pory mogło rodzić rozbieżności pomiędzy Polską a innymi krajami UE;

 

f. możliwości dokonania importu towarów na terytorium kraju bez konieczności rejestracji na VAT w Polsce, jeśli wywóz towarów z terytorium kraju będzie dokonywany przez importera tych towarów w ramach WDT – będzie to możliwe dzięki rozszerzeniu zakresu uprawnień przedstawiciela podatkowego, który będzie mógł dokonywać importu w imieniu podatnika;

 

Zmiany VAT, które będą wchodzić w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2014 r. dotyczą m.in.:

a. momentu powstania obowiązku podatkowego VAT – zmianie ulegną zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.  Uchylone zostaną przepisy dotyczące szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, a w ich miejsce wprowadzone zostaną nowe zasady;

b. rozliczenia faktur korygujących niepotwierdzonych przez nabywcę – będzie możliwe ujęcie w rozliczeniach VAT faktur korygujących niepotwierdzonych przez nabywcę po spełnieniu określonych warunków; równocześnie, w takich przypadkach nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia odliczonego podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym się dowiedział o warunkach, na jakich została zrealizowana transakcja;

 

c. sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT – wprowadzona zostanie nowa definicja podstawy opodatkowania, wzorowana bezpośrednio na brzmieniu Dyrektywy VAT;

 

d. momentu wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT - prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w stosunku do nabytych lub zaimportowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres otrzymania faktury lub dokumentu celnego;

 

e. likwidacji zwolnienia dotyczącego towarów używanych oraz wprowadzenia zwolnienia dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej, jeśli w stosunku do tych towarów nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego;

 

f. fakturowania – m.in. faktury będzie można wystawiać do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi i nie wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego.

 

(źr. Deloitte)

 

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w transporcie lekkim – czyli busy na europejskich drogach
Pracownicze Plany Kapitałowe w 10 pytaniach i odpowiedziach
Niższa stawka PIT od 1 października a rok podatkowy
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
O kosztach budowy dróg – ile za ile?
Unia zaprzecza sama sobie i stawia cele nie do spełnienia
Dostawa alkoholi a wyzwania w okresie przedświątecznym - komentarz eksperta
Pakiet mobilności nie do zatrzymania?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Opłaty drogowe w Serbii można już rozliczać metodą post-pay
Media Expert otwiera magazyn cross-dockowy w MMP Bydgoszcz
LPP uruchomiło magazyn e-commerce w Rumunii
GLS stawia na ekologiczne pojazdy
GLS Poland partnerem WTS Sparta
Linie Emirates przewiozły już 46 mln ton cargo z/do Warszawy
Komunikacja międzykulturowa na 25-lecie WISTA Poland
Volvo Trucks działa już 25 lat na polskim rynku
Poczta Polska tworzy coraz więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC