Dodaj ogłoszenie o pracy


Radosław Moryń - Kadra w firmie logistycznej jest najważniejszą częścią jej know how

 

Rozmowa z Radosławem Moryniem dyrektorem rozwoju PEKAES SA

Kadra w firmie logistycznej jest najważniejszą częścią jej know - how

 

Czy trudno jest budować modele kompetencyjne w firmie logistycznej?
- Budując system kompetencji w firmie logistycznej trzeba pamiętać o usługowym charakterze procesów, którymi zarządzamy oraz dynamice oferowanych rozwiązań wynikającej z koncentracji na innowacyjności. To z kolei wpływa na wybór tych kompetencji, które są kluczowe dla nowocześnie zarządzanej firmy. Z drugiej strony to kwestia systemowego podejścia do całego projektu, którego czas realizacji trzeba liczyć w miesiącach. Żeby system kompetencji w pełni spełniał swoją rolę razem z nim należy budować system rozwoju kadr, system motywacyjny powiązany z osiąganymi wynikami oraz system wynagrodzeń. Celem ma być zbudowanie takich modeli kompetencji, które pozwolą w pełni realizować strategię firmy. Dzięki temu możliwe jest długofalowe zarządzanie kadrami, a tym samym planowanie indywidualnych ścieżek kariery i trafna ocena pracowników.

 

Na czym polega długo falowe planowanie zarządzania kadrami?
- Na zbudowaniu zespołu o odpowiednich kompetencjach i stworzeniu atrakcyjnego miejsca pracy, aby najlepsi pracownicy zostali w niej jak najdłużej i w pełni utożsamiali się z firmą. Kadra w firmie logistycznej jest najistotniejszą częścią  jej know - how. To dzięki wysokim kompetencjom kadry osiągamy najwyższe standardy obsługi klienta. Poza tym chcemy też być atrakcyjnym miejscem pracy, w którym pracownicy będą widzieć szansę na indywidualny rozwój i zechcą brać aktywny udział w rozwoju organizacji. Logistyka jest sama w sobie branżą o dużym potencjale innowacyjności i za tym powinny nadążać kadry, ale to pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki i atmosferę sprzyjającą rozwojowi.

 

Co składa się na  innowacyjność w zarządzaniu kadrami w PEKAES?
- Przede wszystkim  długofalowa i ściśle powiązana ze strategią firmy polityka personalna. Wsparcie stanowią nowoczesne narzędzia IT oraz doskonałość  realizacji zadań na poziomie operacyjnym, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Czyli włączenie tych trzech elementów do strategii biznesowej firmy i jej realizacja przy wsparciu Pionu Rozwoju.

 

Jak to wygląda w praktyce?
- Po przyjęciu strategii, dokonaliśmy oceny każdego stanowiska, czyli jakie kompetencje są niezbędne pracownikom, aby mogli wykonywać w pełni przypisane do tych stanowisk zadania. W dalszych krokach, przy pełnym zaangażowaniu pracowników, definiowaliśmy jak rozumiemy poszczególne kompetencje oraz jakie zachowania świadczą o ich wykorzystywaniu w codziennej pracy. Dobraliśmy konsultantów, którzy z punktu metodologicznego pomogli zbudować modele kompetencji, ale samo ich określenie oddaliśmy w ręce pracowników. Mówiliśmy o kluczowych celach i zadaniach, aby osiągać założone wyniki i rezultaty. Przeprowadziliśmy z każdym zespołem dyskusję i warsztaty, podjęliśmy wspólne uzgodnienia w zakresie, jakie kompetencje są kluczowe i jakie zachowania mają opisywać. Na tej bazie zbudowaliśmy profile kompetencyjne dla każdego stanowiska.

 

Jak zespół przyjął decyzję o wdrożeniu systemu oceny kompetencji, czy były jakieś problemy?
- Jak zawsze przy tego typu projektach elementem najistotniejszym jest sprawna, pełna i przejrzysta komunikacja odnosząca się do celów przedsięwzięcia, jego zakresu, zasad budowy systemu oraz wpływu na każdego członka organizacji. Na początku obawiano się oceny, że coś wypadnie negatywnie i będzie to miało wpływ na dalszą pracę. Celem tego typu projektów nie jest redukcja zatrudnienia, ale określenie co jest istotne z punktu widzenia organizacji i realizowanej przez nią strategii oraz odpowiednie przygotowanie pracowników do wykonywania zadań. Pracownicy muszą wiedzieć co dzieje się w firmie i dlaczego, to jest podstawa każdej zmiany w organizacji.

 

A co z doborem narzędzi pracy, czy zatrudnieni w PEKAES mają na to wpływ?
- Tak, jak najbardziej, bo muszą mieć komfort pracy na tych narzędziach. System WMS został uruchomiony produkcyjnie w pierwszych dniach kwietnia. System TMS jest aktualnie w fazie testowania i jego pełne uruchomienie przewidywane jest w I połowie 2012r.  Pracownicy brali i biorą udział w tworzeniu aplikacji, na których mają pracować. Systemy te są budowane z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń pracowników oraz pomysłów ukierunkowanych na doskonalenie oferowanych produktów i wzrost efektywności procesów. Dzięki temu wyeliminowano słabe punkty. Celem jest, aby systemy IT obsługiwały wszystkie oferowane przez PEKAES produkty i pozwalały w pełni zarządzać procesami, z dostępem on-line dla klientów. Udział pracowników w doborze narzędzi pracy doskonale sprawdził się w rozwoju usług dodatkowych.

 

Mówił Pan również o ryzyku operacyjnym, dlaczego tak istotne jest umiejętne zarządzanie tym elementem w usługach TSL?
- Każdego dnia pracownicy PEKAES realizują setki zleceń, każde z nich jest indywidualne i realizowane w określonych warunkach, które z różnych powodów mogą ulec zmianie – w efekcie, proste w obsłudze zlecenie może przerodzić się w zadanie niosące znaczne konsekwencje finansowe dla organizacji. Stąd,  istotnym jest by pracownicy operacyjni w ramach posiadanych uprawnień byli przygotowani do podejmowania decyzji obarczonych większym lub mniejszym ryzykiem. W tym wypadku najważniejszym jest właściwe zidentyfikowanie ryzyka i świadome zarządzanie nim. Kluczem do sukcesu jest system szkoleń opartych z jednej strony na właściwej interpretacji zakresu odpowiedzialności operatora logistycznego z drugiej zaś na analizie studiów przypadków i doskonaleniu umiejętności wyboru jak najlepszego rozwiązania.

 

Kiedy spodziewacie się wymiernych wyników biznesowych w związku z tymi zmianami?
-  W odniesieniu do kompetencji sukcesu należy spodziewać się w dłuższym okresie. Budując model kompetencji w określonych przedziałach czasowych, jesteśmy w stanie określić kiedy i jaki pracownik przyniesie firmie określone korzyści, wiemy w jakich obszarach występują nadwyżki kompetencyjne, a zatem wiemy jak planować ścieżki rozwoju indywidualnego. Z drugiej strony wiemy czego nam brakuje - są to elementy do rozwoju, a nie do redukcji zatrudnienia i wynagrodzeń, a to jest bardzo ważne. Szkolimy personel i podnosimy kompetencje zgodnie z przyjętym modelem. W przypadku wdrażania nowoczesnych narzędzi IT korzyści powinny pojawić się od pierwszego dnia ich wdrożenia – podstawowe z nich to uproszczenie procesów operacyjnych, wzrost wydajności pracy oraz pełny nadzór nad procesami. W obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym korzyści pojawiają się wraz ze wzrostem kompetencji, którego można spodziewać się po kilku miesiącach wspólnej pracy. W przypadku PEKAES podstawowe korzyści jakie odnieśliśmy w tym elemencie to przede wszystkim spadek, w ujęciu rocznym, kosztów ubezpieczeń o 50proc. oraz spadek ilości reklamacji o 30proc.

 

Co by Pan poradził innym, którzy przygotowują się do podobnych zmian?
- Przede wszystkim jasna wizja do czego dążymy oraz dobra komunikacja, od tego trzeba zacząć. To otwiera ludzi do dyskusji, jeśli źle zostanie przekazana informacja o celu działania, pracownicy nie zechcą dzielić się swoimi problemami, jak również nie zaangażują się w proces zmian.

 

Co uważa Pan za sukces w logistyce?
- Sukcesem jest dodanie wartości obsługiwanym klientom przy pełnej realizacji własnych celów i zadań. W codziennej pracy sukces  to spełnienie oczekiwań klienta oraz wykonana usługa bez błędów, co można osiągnąć tylko zespołowo. Aby osiągnąć sukces trzeba się nastawić na pracę organiczną, na innowacyjność i na patrzenie do przodu.

 

Dziękuję za rozmowę,
Beata Trochymiak

Pracujwlogistyce.pl

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.