Dodaj ogłoszenie o pracy


UPS opublikował wyniki za trzeci kwartał 2023 roku

UPS opublikował dane dotyczące skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za trzeci kwartał 2023 roku, które wyniosły 21,1 mld USD i były o 12,8% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,3 mld USD, co oznacza spadek o 56,9% (48,7% w ujęciu skorygowanym) w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku. Rozwodniony zysk na akcję w omawianym kwartale wyniósł 1,31 USD (1,57 USD w ujęciu skorygowanym) i był o 47,5% niższy niż w analogicznym okresie 2022 roku.

W trzecim kwartale 2023 roku wyniki raportowane według amerykańskich standardów rachunkowości GAAP obejmowały koszty po opodatkowaniu w wysokości 219 mln USD, co odpowiada 0,26 USD na akcję rozwodnioną. Składały się na nie jednorazowa płatność w wysokości 46 mln USD na rzecz osób nadzorujących, które nie należą do związków zawodowych i świadczą pracę w niepełnym wymiarze godzin w Stanach Zjednoczonych, koszty procesów transformacyjnych i inne koszty w wysokości 70 mln USD oraz niepieniężne odpisy z tytułu utraty wartości firmy w wysokości 103 mln USD.

– Niekorzystne warunki makroekonomiczne w trzecim kwartale roku miały negatywny wpływ na globalny popyt. Jednak na początku września zawarto krajowy układ zbiorowy pracy, a wolumeny przekierowane na czas prowadzenia negocjacji pracowniczych powoli odzyskują swoją dynamikę w ramach naszej sieci. Dziękuję wszystkim pracownikom UPS za ich zaangażowanie i wysiłek w tym trudnym okresie oraz za zapewnienie naszym klientom obsługi na najwyższym poziomie – powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. – Patrząc w przyszłość, jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący sezon świąteczny.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

• Przychody ze sprzedaży spadły o 11,1% w związku ze zmniejszeniem średniego dziennego wolumenu sprzedaży o 11,5%, który został częściowo zrekompensowany przez wzrost przychodów w przeliczeniu na przesyłkę (wzrost o 2,0%).
• Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 4,2%, natomiast skorygowana marża operacyjna wyniosła 4,9%.

Segment przesyłek międzynarodowych

• Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 11,1% głównie w wyniku spadku średniodobowego wolumenu o 6,6% oraz utrzymania się słabszych wyników na azjatyckich i europejskich trasach przewozowych.
• Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 14,8%, natomiast skorygowana marża operacyjna wyniosła 15,8%.
Rozwiązania dla łańcuchów dostaw

• Odnotowany spadek przychodów ze sprzedaży o 21,4% wynikał przede wszystkim z mniejszych wolumenów i obniżenia rynkowych stawek cen usług spedycji, które częściowo zostały skompensowane wzrostem w obszarze obsługi przesyłek medycznych.
• Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 4,5%, natomiast skorygowana marża operacyjna wyniosła 8,8%.

Perspektywy dla roku 2023
UPS przedstawia prognozę wybranych wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogłyby stanowić ich istotną pozycję.

Spółka UPS dokonała aktualizacji celów na poziomie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i skorygowanej marży operacyjnej za cały rok 2023, głównie ze względu na panującą w skali globalnej niepewność makroekonomiczną. UPS prognozuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2023 rok wyniosą między 91,3 mld USD a 92,3 mld USD, natomiast skorygowana marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym ma kształtować się w przedziale 10,8%–11,3%.

Spółka podtrzymuje całoroczny plan nakładów inwestycyjnych na poziomie około 5,3 mld USD oraz wypłatę dywidendy w wysokości około 5,4 mld USD, pod warunkiem uzyskania zgody zarządu. UPS prognozuje, że wartość programu skupu akcji w całym 2023 roku wyniesie około 2,25 mld USD. Prognozowana efektywna stawka podatkowa za rok wyniesie około 22%.

(źr. UPS)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.