Dodaj ogłoszenie o pracy


Wyniki Grupy OTL po restrukturyzacji

Przychody Grupy OTL wyniosły 791 mln zł w roku 2021 r. i były nominalnie niższe o 7,3% r/r. Nominalny spadek wynikał z dekonsolidacji i wyłączenia działalności sprzedanych i niekontynuowanych. Wpływ na niższą wartość obrotów miały głównie dekonsolidacja spółki Luka Rijeka, na skutek utraty kontroli (ok. 87 mln zł w przychodach 2020 r., nie wykazywanych już w roku 2021) i nie kontynuowanie części działalności z 2020 r., a także sprzedaż spółki Deutsche Binnenreederei AG w drugiej połowie 2020 r. (ok. 54,7 mln zł za 7 miesięcy 2020 r.), jak również sprzedaż udziałów w spółce RTS Shipping Co. Ltd. Skutkowało to w roku 2021 nominalnym spadkiem wartości sprzedaży o 55,3 mln zł (- 93,3% r/r) w segmencie żeglugi śródlądowej. Ponadto w roku 2021 wyniki spółki C.Hartwig Gdynia były konsolidowane tylko przez 3 kwartały do 30.09.2021. Stąd osiągnięte przychody nie są porównywalne z rokiem 2020.

- Wraz z końcem roku 2021 zakończyliśmy proces restrukturyzacji, notując efekty, które widać już w pełni w skonsolidowanych wynikach za ten rok. Osiągnięte wyniki świadczą o trwałym odwróceniu negatywnych trendów. Dokonaliśmy ustabilizowania sytuacji finansowej i odzyskaliśmy wiarygodność kredytową. Przekłada się to na możliwości osiągania coraz wyższych przychodów i wyników przez Grupę OTL – stwierdził Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Na koniec 2021 r. Grupa OTL osiągnęła wynik netto na poziomie 106 mln zł wobec straty netto 116,7 mln zł na koniec 2020 r. EBITDA wyniosła w 2021 r. 165,1 mln zł i była wyższa o ponad 224% r/r. Wyraźna poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach jest zarówno efektem dokonanych działań restrukturyzacyjnych w Grupie OTL (znaczna redukcja kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży), jak również wzrostami sprzedaży notowanymi w 2021 r. na działalności portowej i spedycji kontenerowej.
Wpływ na osiągnięcie wyniku operacyjnego na poziomie blisko 118 mln zł w 2021 r. miały transakcje jednorazowe: sprzedaż spółki C.Hartwig Gdynia oraz jej spółek zależnych, rozwiązanie rezerw po sprzedaży spółki STK, sprzedaż nieruchomości i rozwiązanie odpisów na należności.
- W minionym roku zakłócenia łańcuchów dostaw oraz dostępności kontenerów, przełożyły się na rekordowe wzrosty stawek frachtowych powodując zwiększenie kosztów transportu. Przełożyło się to jednak pozytywnie na wyniki spółki C.Hartwig Gdynia, którą sprzedaliśmy na korzystniejszych warunkach. Spółki Grupy OTL odnotowały także wzrosty przeładunków towarów drobnicowych i masowych związanych z przemysłem hutniczym, w efekcie odreagowania postpandemicznego. Jedynie drastyczny wzrost cen węgla energetycznego zahamował jego przeładunki importowe w Świnoujściu. Przyspieszyło to jednak działania modernizacji portu w Świnoujściu, by mógł obsługiwać inne grupy asortymentowe – dodał Konrad Hernik.

W obliczu konsekwencji wojny i zakłóceń w transporcie lądowym w roku 2022 Grupa OTL obserwuje wyraźny wzrost koniunktury na usługi portowe. Grupa OTL spodziewa się także utrzymania dobrej koniunktury zarówno w zakresie towarów masowych, jak również ro-ro i drobnicowych.
- Biznes portowy wykazuje się dużą odpornością na różnego rodzaju zawirowania w gospodarce, a dostęp do morza i sprawnie działające porty morskie stają się kluczowymi aktywami zapewniającymi bezpieczną drogę transportową dla głównych surowców i towarów. Ustabilizowana sytuacja Grupy OTL pozwala na kolejne zwiększenie możliwości przeładunkowych i perspektyw generowania coraz lepszych wyników finansowych
– skomentował Kamil Jedynak, wiceprezes OT Logistics.

W związku z ustabilizowaniem sytuacji finansowej Spółki, na bazie analizy planów finansowych i prognoz przepływów pieniężnych w roku 2022, Zarząd Spółki rozważał rekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021. Zdaniem Zarządu Spółka posiada obecnie zdolność dywidendową, a poziom zadłużenia i proces związany z refinansowaniem dotychczasowego zadłużenia dawał podstawy do takiej rekomendacji. W związku jednak ze zmianą sytuacji Spółki wraz z pojawieniem się Tymczasowego Nadzorcy Sądowego i procedowanym wnioskiem o ogłoszenie upadłości, czasowo wstrzymane zostały procesy refinansowania i ustalenia przyszłych zasad dystrybucji środków generowanych przez Spółkę. Wymusiło to obecnie brak możliwości rekomendacji wypłaty dywidendy przez Zarząd, do czasu oczekiwanego oddalenia przez sąd wniosku o upadłość oraz kontynuacji prac związanych z refinansowaniem obecnego zadłużenia.
- Regularne wypłacanie dywidendy pozostaje naszym celem strategicznym. Wydawało się to już możliwe od roku 2022. Jednak ze względu na zakłócenie procesu refinansowania długu i nadzoru tymczasowego zarządcy, Zarząd nie ma obecnie możliwości planowania wypłaty dywidendy. Liczę, że będzie to możliwe niezwłocznie po oczekiwanych pozytywnych decyzjach sądu wobec Spółki i dokonania refinansowania obecnego zadłużenia – stwierdził Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

(źr. Grupa OTL)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.