Dodaj ogłoszenie o pracy


Grupa OTL podała przychody z działalności portowej i spedycyjnej

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL z działalności kontynuowanej w 2022 r. zwiększyły się do 455,3 mln zł, tj. o 82% r/r, głównie z powodu wysokich wzrostów w działalności spedycyjnej - za sprawą obsługi frachtów morskich oraz spedycji kolejowej oraz w działalności portowej - za sprawą wyższej sprzedaży na przeładunkach towarów masowych.

- Ubiegły rok potwierdził strategiczne znaczenie aktywów portowych dla wielu łańcuchów dostaw zarówno w gospodarce krajowej jak i globalnej. Dla Grupy OTL działalność portowa i usługi powiązane stanowiły kluczowy zakres działalności. Poprawiliśmy efektywność operacyjną oraz wyniki z tej części naszego biznesu i jesteśmy na najlepszej drodze do dalszych, dynamicznych wzrostów. Sprzyjała nam sytuacja rynkowa, zwłaszcza wzmożony popyt na usługi przeładunkowe oraz transportowe, na których się koncentrowaliśmy. W efekcie w 2022 r. (porównując wyniki działalności kontynuowanej) w segmencie portowym sprzedaż wzrosła o 76% r/r, a spedycyjnym aż o 120% r/r. Poszerzyliśmy łańcuch logistyczny i dzięki temu możemy oferować pełen wachlarz usług: frachtowanie statków, obsługę portową, spedycję i transport. – mówi Kamil Jedynak, prezes OT Logistics. - Zamierzamy poprawiać konkurencyjność rynkową naszych portów, m.in. poprzez znaczne zwiększenie raty przeładunkowej i potencjału składowego dla kluczowych towarów oraz wdrażanie dalszych optymalizacji kosztowych. Przyspieszonej realizacji powyższych działań sprzyja wzmożony popyt na usługi świadczone przez Grupę. Nasze terminale pozyskują kolejne urządzenia usprawniające przeładunek i poprawiają efektywność powierzchni składowych i magazynowych dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać więcej przeładunków i przewieźć więcej towarów. – dodaje Kamil Jedynak.

Przeładunki masowe w OT Port Świnoujście wzrosły o 32% r/r, głównie dzięki obsłudze węgla i rudy żelaza, a w OT Port Gdynia o 22 % r/r za sprawą ładunków agro i węgla. Na zwiększone zapotrzebowanie na usługi portowe w zakresie takich towarów jak zboża, półprodukty stalowe, węgiel i ruda wpłynęły m.in. wojna w Ukrainie i spowodowane przez nią: blokada portów czarnomorskich, zaburzenia w dostawach i sankcje na niektóre ładunki z Rosji (np. węgiel, który zaczął być sprowadzany drogą morską, m.in. z Afryki, obu Ameryk czy Australii).

W planach Grupy są kolejne inwestycje w modernizację urządzeń przeładunkowych, automatyzację oraz optymalizację procesów operacyjnych w działalności portowej.

W 2022 r. spółki Grupy OTL odnotowały blisko 145 mln zł wyniku na poziomie EBITDA. W efekcie wzrostu przychodów i rentowności działalności portowej oraz spedycyjnej, EBITDA w 2022 r. była wyższa o 89 mln zł na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych. W tym okresie zysk netto Grupy OTL wyniósł 139,4 mln zł.

- W 2022 r. Grupa OTL poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach. Przeprowadzony program restrukturyzacyjny oraz wyniki operacyjne poprawiły płynność i wskaźniki finansowe Grupy. Sytuacja finansowa znacząco się poprawiła, a tym samym płynność została ustabilizowana. Zakończona w marcu 2023 r. transakcja sprzedaży akcji Luka Rijeka przyniosła ok. 50 mln zł wolnych środków oraz umożliwiła całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i tym samym spłatę wszelkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji. - mówi Grzegorz Zubrzycki, wiceprezes OT Logistics.
- Zakończeniu procesu restrukturyzacji, dynamiczna poprawa sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy, jak również przeprowadzone ostatnio transakcje, a w szczególności sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. pozwoliły również zakończyć spory i postępowania sądowe, które utrudniały działalność Grupy. Prawomocnie umorzone zostało postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Spółka została zwolniona spod kontroli Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, Allianz ZB d o.o. wycofał pozew wniesiony przeciwko OT Logistics przed Trybunałem Arbitrażowym w Zagrzebiu. Pracujemy nad aktualizacją strategii Grupy OTL, a naszym celem jest budowa długoterminowej wartości Grupy i regularne wypłacanie dywidendy – dodał Daniel Górecki, członek zarządu OT Logistics.

(źr. OT Logistics)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.