Konto pracodawcy


Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”

Środowisko firm spedycyjnych zrzeszone w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki mówi -„Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”, uruchamiając akcję społeczną, której celem jest doprecyzowanie charakteru tzw. „opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową” oraz odstąpienie przez DCT Gdańsk od pobierania jej w obecnej formie.

Przedstawiciele branży intermodalnej od wielu lat prowadzą nierówną walkę z praktykami stosowanymi przez DCT Gdańsk (udziałowcami DCT są: Polski Fundusz Rozwoju, PSA International oraz IFM Investors), który wykorzystując swoją pozycję na polskim rynku, wymusza od operatorów intermodalnych tzw. „opłatę manipulacyjną”. Jest ona nakładana na operatorów, którzy organizują transport intermodalny dla klientów bezpośrednich, firm spedycyjnych oraz armatorów. DCT Gdańsk jest natomiast największym polskim terminalem intermodalnym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego.

DCT Gdańsk, wbrew przyjętym standardom, które obowiązują zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich, żąda uiszczania dodatkowej opłaty, pobieranej od każdego kontenera przywożonego lub odbieranego z DCT koleją, nie świadcząc przy tym jakichkolwiek usług na rzecz operatorów intermodalnych. W konsekwencji „opłata manipulacyjna” przekłada się na nieuzasadniony wzrost kosztów kolejowych oraz spadek konkurencyjności przewozów intermodalnych w stosunku do przewozów drogowych oraz na wyższe koszty usług transportowych ponoszonych przez finalnych odbiorców, polskich importerów i eksporterów. Co istotne – od przewoźników drogowych DCT nie pobiera żadnej tego typu opłaty, co sprawia, że koszty, jakie musi ponieść operator kolejowy są znacząco wyższe, niż koszty realizacji tożsamej usługi oferowanej przez przewoźnika drogowego.

Co na to UOKiK?
W opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 lipca 2020 roku zaznaczono, że „Ustalenie spornej opłaty manipulacyjnej, w ryczałtowym wymiarze, niewątpliwie stanowi obciążenie dla organizatorów transportu kolejowego i zostało dokonane bez związku z faktycznie ponoszonymi kosztami, na rzecz tych podmiotów.”
Jednocześnie podkreślono, że „W ocenie Prezesa Urzędu, zasadnym wydaje się więc podjęcie odpowiednich działań regulacyjnych, których celem byłoby zrównanie warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów świadczących usługi transportowe – niezależnie od sposobu świadczenia tychże usług, dlatego też Prezes Urzędu wystąpił do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozważenie nowelizacji obowiązujących rozwiązań prawnych polegającej na ewentualnej zmianie przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich i wprowadzeniu regulacji umożliwiającej pobieranie opłat za korzystanie z tego rodzaju elementów infrastruktury portowej wraz z określeniem algorytmu jej obliczania i górnej granicy takiej opłaty(…)”.

Działania hamujące rozwój transportu intermodalnego w Polsce
Działania prowadzone przez DCT Gdańsk stanowią istotną barierę rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Jak podkreślają eksperci, ze względu na predyspozycje oraz potencjał przewozowy, kolej powinna być wiodącym środkiem transportu w przewozach dalekobieżnych. Przewozy drogowe powinny być natomiast wykonywane jedynie na początkowym i końcowym odcinku trasy. Instytucje działające na rynku transportu towarowego zwracają także uwagę na to, że „W polityce transportowej powinny zostać wypracowane rozwiązania zmierzające do realizacji celów Komisji Europejskiej określających, że do 2030 r. 30 proc. drogowego transportu na odległość większą niż 300 km powinno być wykonywane alternatywnymi środkami transportu”. Z uwagi na obecnie stosowane praktyki przez DCT Gdańsk – największy polski terminal przeładunkowy – realizacja tego celu wydaje się być poważnie zagrożona.

Szacunkowe roczne koszty operatorów intermodalnych ponoszone z tytułu „opłaty manipulacyjnej” kształtują się na poziomie około 3,5 mln EUR, czyli ok. 16 mln zł. Aby lepiej zobrazować skalę ponoszonych kosztów dla rynku transportu intermodalnego w Polsce, porównano wielkość ulgi intermodalnej przyznawanej przewoźnikom towarowym z tytułu przewozu towarów w kontenerach – ulga intermodalna jest jednym z bezpośrednich narzędzi wsparcia transportu intermodalnego pozwalającego na obniżenie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej. Szacując wartość tej ulgi w 2019 roku, przyznawanej przewoźnikom kolejowym wykonującym przewozy w korytarzu północ-południe (przez porty morskie) można stwierdzić, że wartość „opłaty manipulacyjnej” za obsługę kolejową pobierana przez DCT Gdańsk jest wyższa niż wartość przyznanej ulgi intermodalnej.
- Działania DCT Gdańsk oraz „opłata manipulacyjna” w obecnej formie, w sposób jednoznaczny dyskryminuje transport kolejowy względem transportu drogowego, jednocześnie hamując jego rozwój. Operatorzy intermodalni nie mogą dłużej godzić się na pobieranie przez DCT Gdańsk sztucznie wykreowanych opłat za usługi, których nie zamawiają i nie potrzebują, dlatego żądają zmiany stosowanych obecnie praktyk związanych z pobieraniem tzw. „opłaty manipulacyjnej” – podkreślił Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Do inicjatywy „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”, prowadzonej pod patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, dołączyły dotąd najważniejsze firmy oraz instytucje działające w branży intermodalnej i logistycznej m.in. PCC Intermodal, Loconi Intermodal Solutions, CTL Logistics, Q4Rail, Captrain, NTQ Intermodal, Lotos Kolej, ATC Cargo, Omega Pilzno, Savino Del Bene Poland oraz Polska Federacja Producentów Żywności.

Więcej informacji na temat akcji dostępnych jest na stronie: http://niedlaoplatydct.pl/

(red)

kobiety w logistyce
Kobiety w logistyce - DB Schenker Ukraina z nową dyrektor zarządzającą
Monika Duda dyrektorem zarządzającym DHL Supply Chain
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Wieziesz ładunek do UK – pamiętaj o akredytacji w Border Force
Zgłoszenie celne a komunikaty IE599 i IE45 - o czym przedsiębiorca wiedzieć powini ...
Efekt pakietu mobilności – jak się do tego przygotować?
Zaległy urlop tylko do 30 września, udzielany także bez zgody pracownika
Rząd wprowadza pakiet Slim VAT – co to oznacza dla przedsiębiorców?
Jak wyłapać „czarne owce” – czy kontrole pracowników na home office będą s ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Przemysł w Europie będzie potrzebował ponad 11,5 mln mkw. powierzchni magazynowej
Nieruchomości magazynowe napędzają rynek inwestycyjny
COVID-19 przyspieszy rozwój sektora e-commerce w Europie o rok
Podatkowe znaki bezmyślności czyli banderole
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DB Schenker Technology Center Warsaw wyróżnione Great Place to Work
Brambels wdraża nowatorskie regeneratywne łańcuchy dostaw
DHL Express drugi wśród najlepszych miejsc pracy na świecie
Dachser poszerza ofertę połączeń czarterowych w okresie szczytu paczkowego
Volvo Trucks rozpoczyna klienckie testy elektrycznych samochodów ciężarowych
Praca zdalna zostanie, ale nie zastąpi biur, gdyż są nam potrzebne bardziej, niż ...
Poczta Polska rozbudowuje sieć automatów paczkowych
Andrzej Klimek nowym dyrektorem w zespole Fracht FWO Polska
Opłaty na Węgrzech będzie można już rozliczać za pomocą DKV Box Europe
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC