Dodaj ogłoszenie o pracy


Polacy zadowoleni z pracy jak nigdy dotąd

Prawie 80 proc. pracowników jest zadowolonych z wykonywanej pracy. Jest to rekord w historii badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego od ponad 8 lat przez Randstad. Pomimo tak dużej satysfakcji zawodowej, obserwujemy wzrost rotacji na rynku pracy – w ciągu ostatnich 6 miesięcy ¼ pracowników zmieniła miejsce zatrudnienia. Głównym powodem była chęć rozwoju zawodowego, a nie wyższa pensja. Regionalnie, rekordy notujemy w północnej (83 proc.) i południowej Polsce (81 proc.). Najmniej zadowoleni są respondenci w centrum (76 proc.).

Największą satysfakcję z wykonywanej pracy deklarują mieszkający w mniejszych miastach (20-50 tys. mieszkańców – 84 proc.) i na wsi w obrębie aglomeracji – (83 proc.). Satysfakcja z pracy spada razem z wiekiem – z 80 proc. wśród najmłodszych pracowników do 73 proc. wśród najstarszych, a rośnie im pracownik jest lepiej wykształcony. Przedstawiciele kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla (odpowiednio 95 proc. i 81 proc.), specjaliści (85 proc.) oraz samozatrudnieni deklarują największą satysfakcję zawodową, najniższą natomiast robotnicy niewykwalifikowani (72 proc.) oraz mistrzowie i brygadziści (64 proc.).
Wraz ze wzrostem satysfakcji z pracy spada chęć jej zmiany – niemal połowa badanych pracowników w ogóle nie szuka nowej pracy (49 proc.), to o 4 p.p. więcej niż w ostatnim badaniu. Aktywnie nowego zatrudnienia poszukuje co dziesiąty badany (11 proc.) i najczęściej dotyczy to mieszkańców wschodniej i północnej Polski. Pracy aktywnie szukają głównie najmłodsi badani (19 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (13 proc.), częściej mężczyźni (12 proc. vs. 9 proc.).
Rotacja pracowników
Pracę w ciągu 6 miesięcy zmieniła ¼ ankietowanych, to o 5 p.p. więcej niż w ostatnim kwartale 2018 roku. Stanowisko w obecnej firmie zmienił co 5. uczestnik badania (bez zmian kwartał do kwartału). Zarówno rotacja na rynku pracy, jak i zmiany w ramach firmy spadają wraz z wiekiem i są największe wśród osób młodych – 37 proc. badanych w wieku 18-29 lat zmieniło w ciągu ostatniego pół roku, tymczasem zrobił to tylko co 10. respondent w wieku od 50 do 64 lat.
Rotacja najczęściej dotyczy pracowników na wschodzie i południu Polski oraz mieszkańców dużych i średnich miast, osób z wykształceniem podstawowym i średnim. W porównaniu z ostatnim badaniem głównym powodem zmiany pracy jest nadal chęć rozwoju zawodowego (58 proc., spadek o 5 p.p.), na drugim miejscu pozostaje wyższe wynagrodzenie (43 proc., spadek o 10 p.p.), a na kolejnych korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy i niezadowolenie z poprzedniego. Najczęściej pracę zmieniają robotnicy wykonujący proste prace fizyczne (35 proc.) oraz kasjerzy, sprzedawcy lub pracownicy obsługi klienta (32 proc.), najrzadziej przedstawiciele kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla (odpowiednio 10 proc. i 19 proc.).
– Choć w ostatnim czasie wzrosła nieznacznie rotacja na rynku pracy, to jednocześnie widzimy rosnącą satysfakcję zawodową pracowników. To może sugerować z jednej strony, że dużą część zatrudnionych znalazła dla siebie dobre miejsce na rynku. Z drugiej strony wysoka satysfakcja może być też efektem podwyżek wynagrodzeń, które często firmy wprowadzają w pierwszym kwartale – podkreśla Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska. Jak dodaje, wyraźny spadek znaczenia poziomu pensji jako powodu zmiany pracy może być sygnałem wyhamowania zabiegania pracodawców o pracowników wyłącznie za pomocą argumentu finansowego. W niektórych regionach i sektorach firmy nie mogą sobie pozwolić na dalsze podwyżki. Gdy różnice w wynagrodzeniu pomiędzy pracodawcami nie są już tak konkurencyjne, zaczynają przeważać inne czynnik – przede wszystkim perspektywy rozwoju zawodowego.
Znalezienie nowej pracy w I kw. 2019 roku zajmowało średnio 2,3 miesiąca, czyli o ponad tydzień dłużej niż pod koniec 2018 roku (2 miesiące). Najwięcej czasu na znalezienie zatrudnienia potrzeba na wschodzie (2,8 miesiąca) i w centrum (2,6 miesiąca). Na północy Polski ten okres jest najkrótszy (1,8 miesiąca). Kobietom znalezienie nowej pracy zajmuje nieco krócej niż mężczyznom (2,2 miesiąca vs. 2,4 miesiąca). W poprzednim kwartale sytuacja była odwrotna. Najszybciej nowe zatrudnienie znajdują kasjerzy, sprzedawcy, pracownicy biurowi i administracyjni oraz osoby ze średnim i wyższym wykształceniem.

Pracownicy nie boją się utraty pracy
Polacy nadal raczej nie obawiają się utraty pracę. 2/3 badanych uważa, że ryzyka utraty pracy w ogóle nie ma, lub jest ono bardzo małe. Największe obawy mają pracownicy na wschodzie Polski (11 proc.), najmniejsze na zachodzie i południu (5 proc.) oraz w średnich (20-50 tys.) i dużych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców). O utrzymanie zatrudnienia w zdecydowanej większości nie boją się osoby z wyższym wykształceniem (71 proc.) i pracownicy w wieku od 30. do 39 lat (także 71 proc.). Kierowcy (14 proc.) oraz sprzedawcy, kasjerzy i pracownicy obsługi klienta (12 proc.) stosunkowo najbardziej obawiają się utraty pracy, na drugim biegunie są przedstawiciele kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla (odpowiednio 5 i 4 proc.).

Niezmiennie w górę pnie się odsetek osób, które uważają, że w ciąg półroczu znajdą jakąkolwiek nową pracę, gdyby utracili obecną. Ten współczynnik pobił kolejny rekord i sięga równo 90 proc. (89 proc. przed kwartałem, 83 proc. przed rokiem) Ponad 2/3 respondentów twierdzi, że znajdzie pracę co najmniej tak dobrą jak obecna. Największy optymizm pracowników występuje na południu, zachodzie i północy – powyżej 90 proc., najmniejszy, ale nadal wysoki w centrum i na wschodzie – powyżej 85 proc. W miastach od 20 do 50 tys. mieszkańców 86 proc. badanych uważa, że w ciągu pół roku jest w stanie znaleźć nową pracę. W swoje możliwości w tym zakresie najbardziej wierzą najmłodsi pracownicy (z grup 18-29 i 30-39 lat), robotnicy wykwalifikowani, przedstawiciele kadry zarządzającej  i specjaliści.

Pracujemy tam, gdzie mieszkamy
4 na 10 uczestników badania pracuje poza miejscowością, w której mieszka.  W miejscu zamieszkania pracuje 9 na 10 mieszkańców największych aglomeracji, a tylko co piąty mieszkaniec wsi (22 proc). W najmniejszych miastach (do 20 tys. mieszkańców) jest pół na pół. Kobiety częściej są zatrudnione w miejscowości, w której mieszkają (60 proc. do 57 proc. u mężczyzn). Im wyższe wykształcenie, tym niższy odsetek pracy w miejscu innym niż zamieszkania – 52 proc. wśród osób, które ukończyły tylko szkołę podstawową, a 33 proc. wśród osób z uczelnianym dyplomem. Najczęściej do pracy poza miejscowością, w której mieszkają, dojeżdżają robotnicy wykwalifikowani i technicy (52 proc.), najrzadziej kadra zarządzająca (30 proc.), specjaliści i pracownicy administracyjni oraz biurowi (34 proc.). Co ciekawe, w miejscu swojego zamieszkania najczęściej pracują ludzie zatrudnieni na umowę zlecenie/o dzieło lub samozatrudnieni. Do zmiany pracy na taką w miejscu zamieszkania dojeżdżających pracowników skłoniłoby przede wszystkim odpowiedniej wysokości wynagrodzenie (62 proc.) i krótszy oraz tańszy dojazd do pracy.

6 na 10 pracowników dostaje info zwrotne na temat swojej pracy
Niemal 2/3 badanych pracowników deklaruje, że dostaje informację zwrotną na temat wykonywanych obowiązków (63 proc.). Najczęściej dzieje się tak na południu Polski (68 proc. pracowników), najrzadziej na zachodzie (56 proc.). Im większe miasto, tym częściej pracownicy otrzymują feedback - najrzadziej dzieje się tak na wsi i w najmniejszych miastach  (odpowiednio 57 proc. i 58 proc.). Informacja zwrotna na temat wykonanej pracy najczęściej dotyczy także pracowników najmłodszych (68 proc.) i osób z wyższym wykształceniem (65 proc.). Otrzymywanie feedbacku deklarują głównie mistrzowie i brygadziści (76 proc.), specjaliści oraz kadra zarządzająca (70 proc.). Rzadko mogą na niego liczyć robotnicy niewykwalifikowani (47 proc.).
Spośród osób, które deklarują, że otrzymują informację zwrotną od przełożonego, ¾ dostaje ją po skończeniu danego zadania czy projektu, 62 proc. oceniana jest cyklicznie. W obu przypadkach najczęściej dzieje się tak na wschodzie kraju. Zaraz po skończonym projekcie oceniani są głownie pracownicy z miast między 20 a 50 tys. mieszkańców (81 proc.). W najmniejszych miastach do 20 tys. mieszkańców najczęściej są oceniani cyklicznie (70 proc.). Po zakończonym zadaniu na feedback mogą liczyć przede wszystkim osoby młode między 18 a 29 rokiem życia. Oni też najrzadziej dostają cyklicznie informacje zwrotne. W tej kategorii przodują najstarsi pracownicy.
Informacja zwrotna najczęściej polega na pochwaleniu lub skrytykowaniu wykonanego zadania (55 proc.), w 38 proc. przypadkach ta informacja jest bardziej szczegółowa - jest dokładną analizą poszczególnych aspektów pracy: wyników, punktualności, terminowości i jakości wykonywanych zadań. Co trzeci badany z feedbackiem otrzymuje od przełożonego rady i wskazówki, a co dziesiąty propozycje szkoleń i pomocy.
Jeśli chodzi o reakcje pracowników na informacje zwrotne od szefa, to zdecydowana większość ocenia je pozytywnie, deklarując, że takie podejście motywuje ich do dalszej pracy i wpływa na jej jakość. Jedynie co czwarty zatrudniony uważa, że to tylko formalność i nie wpływa na jakość jego pracy. 84 proc. badanych dostaje zarówno pozytywne jak i negatywne komentarze na temat swojej pracy, 12 proc. dostaje tyko negatywne.

Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym sondażem realizowanym w Polsce od 2010 roku. Obecnie realizowany jest w Polsce przez firmę badawczą TNS Polska. Prowadzony jest poprzez ankiety on-line w grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, umów cywilnoprawnych lub samozatrudnionych, o ile posiadają stałą umową o świadczenie usług jednej firmie. Bieżąca edycja sondażu została zrealizowana w dniach 5-14 marca 2019 roku na grupie 1000 respondentów.

(źr. Randstad)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.