Dodaj ogłoszenie o pracy


Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego gotowy do startu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył prace nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego "KREPTD", który będzie obsługiwał Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

KREPTD tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Rejestr zostanie uruchomiony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935) - 30 listopada 2017 r. Warto podkreślić, że zbudowano go w dosyć szybkim tempie. -  W 4 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zakończenie prac nad wersją podstawową ST KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawarta w dniu 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a wykonawcą przewiduje udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.).

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji:
1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2. poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe, dające możliwość przeglądania danych przez upoważnione organy oraz zapewniające możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD powinno zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesach:
· wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
· wydawania, zmiany i cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy,
· wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,
· wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

Użytkownicy korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji, co będzie miało wpływ na wzmocnienie uczciwej konkurencji na rynku transportu drogowego. Jak zapowiada GITD - szybki dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z tego sektora gospodarki umożliwi ograniczenie dostępu do rynku nieuczciwym przewoźnikom. Jednocześnie GITD i minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co będzie dużą wartością, gdyż na bieżąco będą znane wskaźniki rynku transportowego, a to z kolei przyczyni się do lepszego planowania strategii rozwoju tego sektora usług w naszej gospodarce.

Warto wspomnieć, że prawo wspólnotowe nakładało na państwa członkowskie obowiązek utworzenia rejestru w terminie do 31 grudnia 2012 r. Niestety poprzedni rząd nie wywiązał się z tego obowiązku. Dopiero obecny parlament zintensyfikował prace legislacyjne i doprowadził do uchwalenia ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r.,  Nr 125, poz. 1371), która wdrażała przepisy statuujące KREPTD. Sukces działań w zakresie budowy KREPT w Polsce jest o tyle ważny, że może być pozytywnie postrzegany w procesie ewentualnego nałożenia na Polskę sankcji finansowych przez UE za niedostosowanie prawa polskiego do unijnego.

Podstawowa wersja KREPTD umożliwi m. in.:
- zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze,
- automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych,
- automatyczne przesyłanie do właściwych państw Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne,
- szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez  wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE,
- bezpłatny dostęp dla każdej osoby do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

(źr. GITD)

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.