Konto pracodawcy


Kiedy należy dokonać odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Do 31 maja podmioty zobligowane do stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych musiały przekazać pierwszą transzę przeznaczonej na ten cel opłaty. Kto i na jakich zasadach podlega tym obciążeniom? Kogo ominą?

Celem funduszu jest sfinansowanie działalności socjalnej na rzecz obecnych pracowników i ich rodzin, byłych pracowników (emerytów i rencistów) i ich najbliższych oraz na rzecz innych osób, które uznaje się za beneficjentów ZFŚS. Dokładną listę grup uprawnionych do pobierania świadczeń określa regulamin ustalany zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Ponadto, fundusz powinien służyć też dofinansowaniu zakładowych obiektów socjalnych i tworzeniu zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Dla kogo obowiązkowy ZFŚS?
Fundusz tworzą pracodawcy, którzy  w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Stan zatrudnienia określany jest z pierwszym dniem stycznia danego roku. Warto wiedzieć, że w  przypadku jednostek budżetowych i samorządowych ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Zakłady o liczbie zatrudnionych mniejszej niż 20 mogą, lecz nie muszą zakładać Funduszu. Alternatywą dla jego stworzenia jest wypłacanie odpowiednich świadczeń urlopowych.

Jak i kiedy stworzyć fundusz?
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego jest natomiast uzależniona od wieku pracownika oraz od warunków i charakteru jego pracy. I tak, odpis podstawowy na jednego zatrudnionego stanowi wyższą z kwot:
•    37,5% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub
•    37,5% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego.
Jeżeli pracownik jest młodociany, to odpis ten wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim - 6% a w trzecim - 7% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, o którym wspomniano powyżej. Gdy pracownik wykonuje prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych), odpis wynosi 50% ww. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia.
Ponadto, wysokość odpisu podstawowego można jeszcze zwiększyć o 6,25% ww. wynagrodzenia na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę, jeśli pracodawca sprawuje opiekę socjalną nad nimi.

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy mogą zwiększyć ZFŚS na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

WAŻNE! Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jest ogłaszana przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później niż do 20 lutego każdego roku. W 2014 roku do wyliczeń podstawowego odpisu przyjmuje się wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2010 roku.

Równowartość dokonywanych odpisów i ich zwiększeń pracodawca przekazuje na osobny rachunek bankowy w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, przy czym do 31 maja tegoż roku musi przekazać kwotę, która stanowi przynajmniej 75% wartości odpisu. I tutaj dobra informacja dla pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność – w ich przypadku środki na ZFŚS przelewać należy od kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym działalność rozpoczęli.

Administratorem pieniędzy ulokowanych w ZFŚS jest pracodawca, zaś same środki nie mogą być przeznaczone na cele inne niż określa to prawo i regulamin funduszu. Nie podlegają one także egzekucji (z wyjątkiem przypadków, gdy jest ona prowadzona w związku z zobowiązaniami funduszu). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki ZFŚS przechodzą na rok następny.

Co zrobić, żeby nie tworzyć ZFŚS?
Jak się okazuje, kwestia ta nie nastręcza wcale wielu problemów. W większości przypadków należy po prostu zakomunikować pracownikom, że fundusz nie zostanie utworzony. Toteż pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego. Dzieje się to w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Jeżeli podmiot zatrudnia co najmniej 20 osób objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w tymże układzie. Jeżeli pracodawców pracownicy danej firmy nie zostali nim objęci, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

(Podstawa prawna: ustawa z dn. 4marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 2013r. poz. 747, 1645)

(opr. komentarza Katarzyna Mietz, konsultant w Baker Tilly Poland

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
Just-in-time w dużym rozmiarze - dedykowany transport lotniczy do elektrowni w Austr ...
Hillebrand przejmuje kolejne spółki
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC