Konto pracodawcy


Co z licencjami na transport drogowy po 4 grudnia?

Po opublikowaniu artykułu pt. „Wkrótce wejdą w życie nowe warunki wykonywania przewozów drogowych rzeczy oraz zarządzania transportem - jeśli nie chcesz stracić firmy transportowej przeczytaj!, otrzymaliśmy wiele zapytań oraz telefonów w sprawie zmian w transporcie drogowym, które zostały tam omówione przez naszych rozmówców. Jedna z czytelniczek opisała i przesłała do nas swoją opinię na temat tych zmian, którą publikujemy poniżej, jako jedną z możliwych przyszłych interpretacji nowego rozporządzenia unijnego, które zacznie obowiązywać w dniu 4 grudnia br.

Pani Iwona Szwed prawniczka z Biura Prawnego Arena 561 napisała do nas, iż w nawiązaniu do artykułu który ukazał się na portalu pracujwlogistyce.pl pt. „Wkrótce wejdą w życie nowe warunki wykonywania przewozów drogowych rzeczy oraz zarządzania transportem - jeśli nie chcesz stracić firmy transportowej przeczytaj!",  chciałaby zwrócić uwagę na dwa zagadnienia i sformułowania użyte ww. artykule.

 

Pierwsze to: „Z dniem 4 grudnia tego roku zaczną obowiązywać nowe licencje w transporcie drogowym zarówno w przewozach krajowych jak i międzynarodowych, które mają spełniać dodatkowe nowe wymagania (w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa) narzucone przez Komisję Europejską. Oznacza to, że stare licencje stracą ważność,(...)”

Nie mogę zgodzić się z powyższym stwierdzeniem - pisze p. Iwona Szwed, gdyż, zgodnie z Rozp 1072 art 4 ust 2 akapit 2 "Licencje wspólnotowe i uwierzytelnione wypisy z licencji wspólnotowej wydane przed dniem stosowania niniejszego rozporządzenia obowiązują do dnia wygaśnięcia ich ważności. Komisja dostosowuje okres ważności licencji wspólnotowej do postępu technicznego, w szczególności do krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorstw transportu drogowego, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 2."
Zgodnie z Rozp. 1073 art. 4 ust 4 akapit brzmi: „Licencje wspólnotowe i ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wydane przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia wygaśnięcia ich ważności.”

 

Drugie zagadnienie to: "Zarządzający transportem - nowy zawód "Niestety nie wiadomo jaki ma to być certyfikat i w jakim trybie będzie wydawany. Taka osoba nie może pracować w więcej niż 4 firmach i zarządzać więcej niż 50 pojazdami łącznie. Czyli jeśli firma posiada 140 pojazdów, to będzie musiała zatrudnić trzech zarządzających transportem"

Z tym stwierdzeniem również nie mogę się zgodzić - stwierdza p. Iwona Szwed, gdyż wyraźnie jest powiedziane w art.21 Rozporządzenia 1071, że stare certyfikaty zachowują ważność. Mówi o tym Artykuł 21o brzmieniu: „Certyfikaty kompetencji zawodowych
1. Państwa członkowskie uznają za wystarczający dowód posiadania kompetencji zawodowych certyfikat zgodny ze wzorem, który znajduje się w załączniku III, wydany przez organ lub podmiot odpowiednio upoważnione do tego celu.
2. Certyfikat wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. jako dowód posiadania kompetencji zawodowych na mocy przepisów obowiązujących do tego dnia uznaje się za równoważny z certyfikatem, którego wzór znajduje się w załączniku III, i traktuje się je jako dowód posiadania kompetencji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych ważnych wyłącznie w odniesieniu do krajowego transportu drogowego zdawali egzaminy lub części egzaminów, o których mowa w art. 8 ust. 1.”

 

Natomiast ograniczenie floty do 50 pojazdów i 4 przedsiębiorstw dotyczy sytuacji kiedy, przedsiębiorca nie posiada Certyfikatu - art. 4 ust.2. Jeżeli go posiada, to może sam zarządzać dowolna ilością pojazdów. Mówi o tym Art 4 Rozp. 1071 ust 1:
Zarządzający transportem
Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunki przewidziane w art. 3ust. 1 lit. b) [cieszyć się dobrą reputacją];i d) [posiadać wymagane kompetencje zawodowe] i która:
a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem,właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty (...).
oraz
ust.2.Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem że: (...)
c) w charakterze zarządzającego transportem osoba, o której mowa w lit. a), może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości floty pojazdów, którymi może zarządzać ta osoba;”

Autorka komentarza do artykułu: Iwona Szwed, prawnik, Biuro Prawne Arena 561,

 

Mamy nadzieję, iż to przyczyni się do lepszego zrozumienia nowych zmian, a także rozwieje wątpliwości tych, którzy poszukiwali informacji w tym temacie. Do tematu będziemy wracać oraz postaramy się informować, co dzieje się w zakresie wprowadzenia tych zmian.

Red. Beata Trochymiak

kobiety w logistyce
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
Jak korzystać z tarczy antykryzysowej - koronawirus a transport
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Rozwój transportu drogowego po koronawirusie
Jak wygląda handel po wybuchu pandemii?
Nadal nie zlikwidowano barier w rozwoju transportu intermodalnego – alarmuje NIK
Cena ropy naftowej… poniżej zera – co dalej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
ID Logistics - dynamiczny I kwartał, wzrost sprzedaży o 9,6 proc.
Ponad 100 proc. więcej wydali kupujący na kwietniowych e-zakupach
11,3 mln ton przeładowanych w I kwartale 2020 w Porcie Gdańsk
CEVA Logistics dzięki robotyzacji zwiększa wydajność magazynów o 400%
Grupa Raben ponownie Marką Godną Zaufania
Agility realizuje kontrakty dla brytyjskiego Ministerstwa Obrony
GLS Poland rozpoczyna współpracę z BLIKIEM
Darmowa platforma Clicktrans dla transportu przesyłek pomocowych dla szpitali
Fracht FWO realizuje kolejne dostawy z Polski do USA dla elektrowni wiatrowych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC