Konto pracodawcy


Wyjazd zagraniczny dla kontrahentów - uprawnienia i obowiązki organizatora

Oferowanie kontrahentom wyjazdów zagranicznych to obecnie powszechna praktyka w wielu firmach. i w celu zwiększenia swoich przychodów organizują i finansują atrakcyjne wycieczki. Dobrze jest wiedzieć w jakich sytuacjach wydatki te można ująć w kosztach uzyskania przychodów, ponadto jakie obowiązki ciążą na wypłacającym takie świadczenie oraz jaka jest dla i różnica między przekazaniem świadczenia kontrahentowi, a jaka przy przekazaniu bezpośrednio jego pracownikom.

 

Koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP), podatnik ma możliwość ujęcia wydatków w kosztach uzyskania przychodu pod warunkiem, że koszty te spełniają dwie przesłanki: mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu (przesłanka pozytywna); nie są zawarte w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (przesłanka negatywna).

Możliwość ujęcia w kosztach wydatków na wyjazd zagraniczny dla kontrahentów będzie zależała od charakteru przyznanego świadczenia. Od tego zależy, czy wydatki spełniają wspomnianą pozytywną przesłankę. Warto na wstępie zaznaczyć, że  z punktu widzenia ustawy o PDOP nie ma znaczenia, czy świadczenie zostanie przekazane kontrahentowi, czy też jego pracownikom. Niemniej jednak dojść może do różnych sposobów przekazywania omawianego świadczenia.

 

Wyjazd jako nagroda
Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zagraniczny wyjazd dla kontrahentów pojawia się w momencie przyznania wyjazdu jako nagrody. Jak czytamy w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 16.03.2010, sygn. ITPB1/415-1012/09/HD, jeśli na podstawie regulaminu przyznawania nagród, z którego jednoznacznie wynika, że nagrody przysługują kontrahentom, którzy dokonali zakupów towarów w określonej wysokości i w określonym czasie, przyznawana jest nagroda w postaci wycieczki zagranicznej, to wydatki na sfinansowanie przedmiotowej wycieczki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Organ zauważa, że możliwość uzyskania nagrody w postaci wycieczki zagranicznej skłania kontrahentów do dokonywania zakupów towarów, a w związku z tym, działanie to wpływa niewątpliwie na wzrost sprzedaży oferowanych produktów, a co za tym idzie, na osiągnięcie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Jeśli natomiast przyznanie nagrody nie wynika z żadnego regulaminu akcji promocyjnej i jest przyznane uznaniowo dla wybranych kontrahentów bez jasnego określenia zasad przyrznia świadczenia, bądź w celu przede wszystkim rozrywkowym w stosunku do kontrahenta, świadczenie takie uznać należy raczej za wydatek o charterze reprezentacyjnym, który jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodu na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP.

Tak więc, w sytuacji gdy podatnik wręczy kontrahentom nagrody w konsekwencji zorganizowanej akcji promocyjnej w postaci np. konkursu (udokumentowanej regulaminem i dowodami jej przeprowadzenia), wydatki związane ze sfinansowaniem stosownych nagród, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku prawidłowego udokumentowania wydatków zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Wyjazd reklamowy bądź szkoleniowy
Podobnie jako koszty uzyskania przychodu uznać należy wydatki na wyjazdy dla kontrahentów mające charakter wyłącznie reklamowy bądź szkoleniowy – bez elementów rozrywkowych, mające na celu wyłącznie reklamowanie sprzedanych produktów (ostateczni odbiorcy) bądź przekazanie instrukcji związanych ze sprzedawanymi produktami (kontrahenci, ostateczni odbiorcy). W takim przypadku omawiane wydatki, jako związane ze sprzedawanymi produktami, powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu. Również w tym przypadku należy pamiętać o obowiązku prawidłowego udokumentowania wydatków zgodnie z odrębnymi przepisami, gdyż razie ewentualnej kontroli organy podatkowe mogą bowiem wnikliwie badać czy wyjazd nie miał charakteru reprezentacyjnego – szczególnie, jeśli wyjazd zorganizowany został w miejsce szczególnie atrakcyjne turystycznie. Podatnik  powinien zatem zwrócić dużą uwagę na udokumentowanie faktycznego charakteru wyjazdu.

 

Obowiązki Płatnika
Z punktu widzenia organizatorów wyjazdów przyznających świadczenia w postaci wycieczek zagranicznych, z uwagi na zróżnicowanie zasad opodatkowania, istotne jest dokonanie podziału osób, którym będą one przyznawane na:
- osoby prowadzące działalność gospodarczą (osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą)
- osoby fizyczne nieprowadzące tej działalności bądź otrzymujące świadczenie bez związku z prowadzoną działalnością.
Obowiązki płatnika będą dotyczyć i wyłącznie w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i otrzymujące świadczenie bez związku z prowadzoną działalnością. Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą uzyskany przychód otrzymujący powinien rozliczyć samodzielnie. W tym przypadku na organizatorze nie będą ciążyć z tego tytułu żadne obowiązki jako płatnika podatku. Dlatego istotne jest, czy a zamierza przekazać świadczenie kontrahentowi (i to on będzie je rozdysponowywał), czy też przekaże świadczenie bezpośrednio jego pracownikom.

Wartość świadczeń przekazanych przez ę na rzecz kontrahenta (opłacenie wycieczki zagranicznej) stanowi dla niego przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrahent będący osobą prawną bądź osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (gdy świadczenie otrzymuje w związku z prowadzoną działalnością) ma obowiązek samodzielnie obliczyć podatek. Na  organizatorze nie ciążą z tego tytułu żadne obowiązki – w szczególności obowiązek poboru zaliczek na podatek dochody, ani obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. 


Natomiast wartość świadczeń przekazanych przez ą na rzecz pracowników kontrahenta (jeśli osoba otrzymująca świadczenie faktycznie jest pracownikiem i nie otrzymuje świadczenia z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej) stanowi dla tych osób przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, tj. do przychodów z innych źródeł. Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile nie korzysta z żadnego ze zwolnień wymienionych w tejże ustawie.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, wolna jest jednak od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Z treści powyższego przepisu wynika, że po spełnieniu poniższych warunków, przychód uzyskany przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej może być zwolniony z opodatkowania w całości, jeśli łącznie spełnione są następujące kryteria:
przyznane są w konkursie, grze i konkurs lub gra muszą być emitowane przez środki masowego przekazu (organizatorem więc konkursu mi być prasa, radio, telewizja, a także internet, co zgodnie potwierdzają organy podatkowe) LUB
konkurs musi być zorganizowany z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu LUB
nagroda przyznana została w sprzedaży premiowej
wartość nagrody (dla każdej z powyższych kategorii) nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 760zł (przy tym przekroczenie wartości 760zł powoduje opodatkowanie całości świadczenia, a nie tylko nadwyżki ponad 760zł)

Należy pamiętać także, że konkurs musi zawierać w sobie element współzawodnictwa, tzn. ufundowane nagrody otrzymują wyłącznie najlepsi jego uczestnicy.

 

W przypadku natomiast gdy nagroda może być uznana za przyrzną w konkursie, grze bądź sprzedaży premiowej, lecz niespełnienia wskazanych w przepisie warunków skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, płatnik (organizator akcji promocyjnej) zobowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% przyznanego świadczenia, gdyż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. W tej sytuacji a będzie również obowiązana sporządzić informację PIT-8AR.

 

Inne obowiązki informacyjne powstaną natomiast po stronie organizatora akcji promocyjnej w przypadku, gdy uczestnikami wyjazdu są osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, a nagroda nie wypełnia kryteriów uznania za przyznaną w konkursie, grze lub sprzedaży premiowej. Organizator w takim przypadku zobowiązany jest na podstawie art. 42a ustawy o PDOF sporządzić informację PIT-8C oraz przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Komentarza udzielił Grzegorz Wachołek ECDDP

 

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
Wydatki świąteczne a dostawy kurierskie
Nawet do 40 proc. mogą wzrosnąć koszty pracownicze przy delegowaniu pracowników
Fracht FWO Polska o sytuacji na rynku lotniczym cargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Colian Logistic w Panattoni Park Wrocław
Plan naprawczy OT Logistics przynosi efekty – wyniki rosną
DB Schenker otworzy 8 oddziałów na Kaukazie i w Azji Środkowej
InPost ma już 6000 Paczkomatów
Trans Polonia po III kwartale osiągnęła blisko 200 mln zł przychodów
GEFCO operatorem logistycznym Airbusa
DKV przejmuje dwie duńskie spółki
Kuehne + Nagel przejmuje działalność transportową firmy Rotra
Fracht FWO Polska dostarcza kolejne project cargo - 110 ton do elektrowni w Bełchato ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC