Konto pracodawcy


Maleje grupa trwale bezrobotnych, ale bez pracy jest nadal dużo młodych ludzi

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w końcu czerwca 2017 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wynosił 56,6 proc. W gronie bezrobotnych, osoby w wieku 25-34 lata stanowiły aż 319,6 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,8 proc. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 12,3 proc. W sumie w wieku wysokiej produktywności bez pracy pozostaje ponad 40 proc. osób i jest to najliczniejsza grupa w gronie bezrobotnych. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 2,3 proc. Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo.

Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 18,9 proc. ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,2 proc. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,3 proc. W II kwartale 2017 r. w wyniku pomocy urzędów pracy – 13,8 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed rokiem 14 tys.), przy robotach publicznych zatrudniono 13,5 tys. osób (przed rokiem 12,9 tys.). Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu czerwca 2017 r. zbiorowość ta liczyła 990,9 tys. (tj. 86 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 1183,6 tys. (85 proc.) w czerwcu 2016 r. W tej grupie 55,9 tys. osób, tj. 5,6 proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 71 tys., tj. 6 proc.).

Oferty pracy
W II kwartale 2017 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 437,2 tys. ofert pracy (w tym 9 proc. z sektora publicznego), tj. o 24 tys. ofert więcej niż przed rokiem. Spośród wszystkich ofert 12,7 proc. dotyczyło stażu, 3,5 proc. było skierowanych do osób niepełnosprawnych, 0,8 proc. do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. W końcu czerwca 2017 r. urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 119,3 tys. osób (w tym 30,6 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc). Z danych na koniec czerwca 2017 r. wynika, że 145 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 14,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 286 zakładów – 14,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego – 2,1 tys. osób).

Bez pracy jest więcej kobiet
W końcu II kwartału 2017 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 54,7 proc. i był o 1,8 pkt. proc. wyższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. Najwyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w województwach: pomorskim (61,3 proc.), wielkopolskim (60,2 proc.), kujawsko-pomorskim (59,9 proc.), lubuskim (58,3 proc.) i śląskim (57,1 proc.).

Bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Ponad 40 proc. bezrobotnych to ludzie w najwyższym wieku produkcyjnym. Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - aż 319,6 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,8 proc. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 12,3 proc. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 22,3 proc., 45-54 lat – 17,6 proc., a powyżej 55 lat 20,0 proc. W stosunku do analogicznego okresu 2016 roku największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób w wieku do 24 lat (różnica in minus o 1,1 pkt. proc.) oraz w grupie osób 55 lat i więcej (różnica in plus o 1,5 pkt. proc.). Najwyższy udział osób w wieku 25-34 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w województwach: lubelskim (31,2 proc.), podkarpackim (30,3 proc.), świętokrzyskim (29,3 proc.), małopolskim (29,2 proc.) i pomorskim (29,1 proc.), natomiast najniższy w województwach: łódzkim (24,9 proc.), dolnośląskim (25,3 proc.) i zachodniopomorskim (26,1 proc.). Przy tym jednak należy zadać sobie pytanie, na ile ludzie ci są dostępni faktycznie na rynku pracy, czy też tylko widnieją w statystykach, a rzeczywiście pracują poza granicami Polski.

Bezrobotni a wykształcenie
Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 25,8 proc. i 27,7 proc. w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2017 r.). Obie te grupy łącznie stanowiły 53,5 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 21,9 proc. ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących – 11 proc., a dyplomem ukończenia szkół wyższych 13,6 proc. Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni, bowiem 55,7 proc. kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 35,5 proc. Najwyższy odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (60,8 proc.), warmińsko-mazurskim (60 proc.), lubuskim i zachodniopomorskim (po 58,8 proc.) oraz opolskim (58,4 proc.), natomiast najniższy w lubelskim (47,6 proc.), małopolskim i świętokrzyskim(po 47,9 proc.).

Maleje liczba długotrwale bezrobotnych
Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (powyżej 12 miesięcy) wyniosła na koniec drugiego kwartału 2017 r. 493,4 tys., co stanowiło 42,8 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 85,1 tys. osób, tj. o 14,7 proc. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 10,4 proc., od 1 do 3 miesięcy 14 proc., od 3 do 6 miesięcy 15,2 proc., zaś od 6 do 12 miesięcy 17,6 proc. ogółu bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet. Prawie 46,4 proc. kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2017 r. pozostawała bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Wśród mężczyzn odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł 38,6 proc. W drugim kwartale 2017 r. najwyższy odsetek długotrwale bezrobotnych wystąpił w województwach: podkarpackim (48,7 proc.), lubelskim (48,2 proc.), podlaskim (47,4 proc.), mazowieckim (46,6 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (46,2 proc.), natomiast najniższy w województwach: lubuskim (33,5 proc.) i pomorskim (35,4 proc.).

(red./źr. GUS)

 

kobiety w logistyce
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
Jak korzystać z tarczy antykryzysowej - koronawirus a transport
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Rozwój transportu drogowego po koronawirusie
Jak wygląda handel po wybuchu pandemii?
Nadal nie zlikwidowano barier w rozwoju transportu intermodalnego – alarmuje NIK
Cena ropy naftowej… poniżej zera – co dalej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
ID Logistics - dynamiczny I kwartał, wzrost sprzedaży o 9,6 proc.
Ponad 100 proc. więcej wydali kupujący na kwietniowych e-zakupach
11,3 mln ton przeładowanych w I kwartale 2020 w Porcie Gdańsk
CEVA Logistics dzięki robotyzacji zwiększa wydajność magazynów o 400%
Grupa Raben ponownie Marką Godną Zaufania
Agility realizuje kontrakty dla brytyjskiego Ministerstwa Obrony
GLS Poland rozpoczyna współpracę z BLIKIEM
Darmowa platforma Clicktrans dla transportu przesyłek pomocowych dla szpitali
Fracht FWO realizuje kolejne dostawy z Polski do USA dla elektrowni wiatrowych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC