Dodaj ogłoszenie o pracy


Większość firm uważa, że CSR jest obowiązkiem biznesu, ale tylko co piąta faktycznie go realizuje długofalowo

96 proc. dużych i średnich firm w Polsce ma świadomość zasadności prowadzenia odpowiedzialnego biznesu (CSR). Jednakże tylko co druga badana firma podejmuje działalność CSR, przy czym najczęściej są to firmy bardzo duże i te z udziałem kapitału zagranicznego - wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”.
Raport wskazuje, że kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu nabiera znaczenia w przedsiębiorstwach realizujących działania CSR – w co drugim z nich członek zarządu odpowiada za kwestie CSR, a 63 proc. formalnie uwzględnia je w swojej strategii. Z drugiej strony, mimo przedstawianych opinii, że powinnością firm jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne (96 proc.), dla 18 proc. firm CSR oznacza długofalowe i planowe zaangażowanie. Ochrona środowiska i wsparcie społeczności lokalnych. Firmy, zapytane o konkretne wyzwania, które są najważniejsze z ich punktu widzenia, zdecydowanie najczęściej (50 proc.) wskazywały na ochronę środowiska naturalnego. Co ważne, jest to najistotniejsza kwestia nie tylko dla firm przemysłowych (56 proc.), które poprzez produkcję mają bezpośredni negatywny wpływ na środowisko, ale także dla przedsiębiorstw z sektora usług (38 proc.). Drugim najważniejszym wyzwaniem z punktu widzenia badanych przedsiębiorstw jest rozwój społeczności lokalnych. To wyzwanie zdecydowanie częściej wskazywane było przez firmy przemysłowe (40 proc.) niż usługowe (29 proc.). Natomiast najrzadziej wskazywano na istotność edukacji w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji (10 proc.) oraz profilaktykę zdrowotną (4 proc.). Przyczyną takiego postrzegania tych zagadnień może być przeświadczenie, że w tego typu działania powinny angażować się przede wszystkim firmy, które dostarczają produkty szkodliwe dla zdrowia lub mogące prowadzić do uzależnień.
Działalność CSR korzystnie wpływa na wyniki firmy
Ponad trzy czwarte (77 proc.) przedstawicieli dużych i średnich firm obecnych w Polsce jest zdania, że prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z koncepcją CSR ma korzystny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Takie przekonanie nieznacznie rzadziej wyrażają przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej (73 proc. wskazań) niż pozostali pracownicy (81 proc.). Najczęściej wskazywaną potencjalną korzyścią jest poprawa wizerunku firmy na rynku – ponad połowa (52 proc.) badanych uważa, że może być to efekt prowadzenia działań CSR. Kolejnym ważnym benefitem, jaki może odnieść firma, jest wzrost akceptacji przez otoczenie, na co wskazuje ponad jedna trzecia przedstawicieli dużych i średnich przedsiębiorstw.
CSR w dużych firmach
Mniej niż połowa (46 proc.) dużych i średnich firm w Polsce prowadzi obecnie działania CSR. Kolejne kilkanaście procent (15 proc.) zastanawia się nad rozpoczęciem ich prowadzenia, co oznacza, że w najbliższych latach można spodziewać się rozwoju tej koncepcji w polskich firmach. Zdecydowanie najrzadziej (37 proc.) działaniami CSR zajmują się firmy polskie, nieposiadające żadnego powiązania z kapitałem zagranicznym. Udział przedsiębiorstw prowadzących działania z zakresu CSR jest wyższy wśród firm z kapitałem zagranicznym, przyjmując najwyższą wartość (61 proc.) dla firm posiadających jedynie kapitał zagraniczny. Jak wynika z badań znacznie częściej działania z zakresu CSR podejmują przedsiębiorstwa duże i bardzo duże. W grupie firm mniejszych pod względem zatrudnienia (do 249 osób), tylko co czwarta firma podejmuje działania CSR. W grupie firm największych, czyli zatrudniających w Polsce powyżej 1 tys. pracowników, aż dwie na trzy firmy prowadzą działalność zgodnie z koncepcją CSR.
W celu określenia stopnia społecznej dojrzałości dużych i średnich firm przeanalizowano działania, które obecnie prowadzą. Najliczniejszą (54 proc.) grupę stanowią przedsiębiorstwa nieaktywne, czyli takie, które nie realizują w Polsce działań z zakresu CSR. Najczęściej były to najmniejsze z badanych firm (pod względem zatrudnienia) oraz te, które nie posiadają udziału kapitału zagranicznego. Drugą grupę stanowią firmy aktywne, czyli prowadzące działania z zakresu CSR w Polsce. Z niej można wyodrębnić trzy zasadnicze podgrupy. Pierwsza z nich, najmniej liczna (13 proc.), to firmy początkujące. Prowadzą one działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale nie robią nic ponadto, tj. nie uwzględniają CSR w strategii firmy, ani nie przygotowują raportów społecznych czy zrównoważonego rozwoju.
Kolejną grupą, nieznacznie bardziej liczną (15 proc.), są przedsiębiorstwa doświadczone. Tutaj znalazły się firmy, które są o krok dalej i albo formalnie uwzględniają CSR w strategii albo przygotowują raporty CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa w tych organizacjach większą rolę, ale nie jest to jeszcze kompleksowe podejście do tematu. Ostatnia grupa, w której znalazło się 18 proc. podmiotów, to firmy dojrzałe, czyli takie, które realizują liczne działania z zakresu CSR, uwzględniają go w swojej strategii i przygotowują raporty na ten temat. Trzy na cztery firmy zakwalifikowane do tej kategorii to firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

(źr. Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.