Dodaj ogłoszenie o pracy


Czym jest ESG w logistyce?

Pod takim hasłem odbyło się Spotkanie Świąteczne Forum Kobiet w Logistyce, które miało miejsce 8 grudnia w Warszawie przy współpracy z Partnerami: GXO, Kuehne + Nagel oraz GS1 Polska. Spotkanie zorganizowała Beata Trochymiak, twórczyni Forum Kobiet w Logistyce, redaktor naczelna Pracujwlogistyce.pl.
ESG czyli Enviromental, Social, Governance – oznacza czynniki, jakie brane są pod uwagę w strategii działalności danej firmy tj. środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Inaczej mówiąc to zrównoważony rozwój, który dzięki ESG stał się mierzalny.

W trakcie spotkania zaproszeni eksperci podzielili się z uczestnikami doświadczeniem swoim i swoich organizacji tj.: dr Marta Szymborska - menedżerka ds. PR i ESG w GS1 Polska, Joanna Borkowska – Iwanek - HR Director na Polskę i Czechy w GXO, Marta Papierniak - Sustainability Manager w Kuehne + Nagel, Aneta Żochowska - dyrektorka Fundacji Leny Grochowskiej, Zofia Dzik - założycielka, prezeska Instytutu Humanites oraz jako goście specjalni prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Władysław Grochowski - założyciel i prezes Grupy Arche.

ESG to wymóg a nie wybór
10 listopada 2022 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence), co oznacza, że praktycznie każde przedsiębiorstwo będzie musiało działać zgodnie z ESG i mierzyć oraz raportować 3 czynniki ESG. Od 2023 roku obowiązek raportowania dotyczy spółek notowanych na giełdzie, które osiągają przychody powyżej 170 mln zł netto rocznie i posiadają roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) w wysokości 85 mln zł. W 2025 r. raportować będą musiały spółki notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 500 pracowników, a od 2026 r. raportowanie ESG ma dotyczyć już wszystkich spółek. Jednakże pośrednio obejmie też i mniejsze firmy, bowiem podwykonawców i kontrahentów firm raportujących. To łańcuch powiązań, wymuszony przez prawo, ale też i zmiany zachodzące na świecie, nie tylko w obszarze środowiska naturalnego. ESG obejmuje bowiem praktycznie każdy obszar działalności firmy, w tym także zarządzanie pracownikami i wdrażanie równości płci, co też dotyczy utrzymania parytetów w zatrudnianiu kobiet.

W trakcie dyskusji i wystąpień na Spotkaniu Świątecznym Forum Kobiet w Logistyce omówiono tematykę ESG w odniesieniu do logistyki, w tym zmian i korzyści, jakie ESG przynosi dla przedsiębiorstw. Połączenie biznesu ze społeczną odpowiedzialnością umożliwia w sposób naturalny równoważenie działań wpływających na środowisko, w którym, funkcjonuje dana firma i to wielowymiarowo.

W przypadku GS1 Polska, dr Marta Szymborska (powyżej na zdjęciu) świetnie zobrazowała jak standardy GS1 mogłyby w przyszłości wspierać zrównoważony rozwój. – Podstawą jest dialog z otoczeniem i interesariuszami. Bez dialogu i skutecznej komunikacji wdrożenie ESG i skuteczna jego realizacja nie powiodą się – mówiła dr Marta Szymborska. - Standardy GS1 pozwalają firmom skuteczniej realizować zamknięty obieg, dzięki czemu są w stanie osiągnąć dodatkowe zyski. Szacuje się, że dzięki obiegowi zamkniętemu globalnie firmy mogą osiągnąć oszczędności na poziomie 4,5 biliona dolarów do 2030 r. Podobnie jest z przejściem na cyfrowe dokumenty. Jak podała dr Szymborska, w UE rocznie wykorzystuje się ok. 150-200 mln sztuk papierowych dokumentów. Zastąpienie chociażby CMR jego elektronicznym odpowiednikiem może w skali Europy przynieść oszczędności kosztów administracyjnych w całej branży rzędu 600 mln euro rocznie. To pozwoli zachować ok. 180-900 tys. drzew rocznie oraz ograniczyć emisję CO2 o ok. 60 tys. ton rocznie.

- To, jak robimy biznes, jest tak samo ważne, jak to, co robimy – mówiła z kolei Joanna Borkowska-Iwanek z GXO (poniżej na zdjęciu). - Aktywnie współpracujemy z naszymi klientami na całym świecie, pomagając im osiągać cele związane ze zrównoważonym rozwojem, a jednocześnie wprowadzamy innowacje mające na celu zmniejszenie naszego własnego wpływu na środowisko – podkreślała przedstawicielka GXO.

Firma GXO to jeden z największych operatorów logistycznych na świecie. Tworząc ład korpopracyjny GXO działa w oparciu o silną strukturę zarządczą i praktyki biznesowe, które pomagają wprowadzać w życie wartości i zobowiązania na całym świecie. Firma tworzy atrakcyjne miejsca pracy, dbając o rozwój pracowników i poszukując jednocześnie nowych sposobów wzmacniania społeczności, pośród których działa. Wspiera różnorodność, inkluzywność i kulturę przynależności. Podstawą strategii ESG są wartość GXO tj. bezpieczeńsywo, szacunek, pozytywny wpływ, przełomowe rozwiązania i osiągnięcia. Firma od kilku lat realizuje program LEAD, czyli europejskie partnerstwo w zakresie przyciągania, zatrzymywania i wspierania kobiet w branży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych poprzez edukację, budowanie przywództwa i rozwój biznesu. 46% zespołu GXO w Polsce stanowią kobiety, a 44% z nich zajmuje stanowiska menedżerskie. Raport GXO z odpowiedzialnego biznesu w 2021 uwzględnił pięć najlepszy praktyk związanych z promowaniem różnorodności, edukacją kobiet, szkoleniami, bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz zaangażowaniem w życie społeczności lokalnych, tj.: kampania integracyjna #Poznajmy się, projekt szkoleniowy "Kobiety to potrafią", projekt edukacyjny Akademia Managera, kampania bezpieczeństwa "Droga do zera wypadków" oraz lokalne zbiórki na rzecz Banków Żywności.

Kuehne + Nagel, jeden z najstarszych i największych operatorów logistycznych w Europie, swoją strategię ESG realizuje poprzez wdrożenie idei Balance & Belonging. W celach zrównoważonego rozwoju Kuehne + Nagel znajdują się: dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, wzrost gospodarczy i godna praca, mniej nierówności. - Balance & Belonging oznacza bycie najlepszym pracodawcą i najlepszym partnerem biznesowym. W Kuehne+Nagel dążmy do tego, by każdy pracownik czuł się częścią firmy, a różne podejścia oraz różny sposób myślenia w pracy były doceniane i traktowane jako dodatkowa wartość – mówiła Marta Papierniak z Kuehne + Nagel (poniżej na zdjęciu).


Strategia Balance & Belonging Kuehne + Nagel oznacza budowanie świadomości, promowanie różnorodności, promocja benefitów oraz różnorodność w procesach. W zakresie różnorodności firma osiągnęła wspaniałe wyniki - ok 40% kadry menedżerskiej to kobiety, udział kobiet w programach talentowych wynosi 3:2, a 90% NMT ma w sukcesji kobietę.

Powyższe przykłady strategii ESG w branży logistycznej, to tylko skrót całego zakresu możliwości, które zostały zaprezentowane. Trzeba przyznać, że było to bardzo inspirujące. I właśnie o to chodziło w Spotkaniu Świątecznym Forum Kobiet w Logistyce, do którego dołączyli również i podzielili się swoją wiedzą gościnie i gość specjalny spoza logistyki tj. Zofia Dzik z Instytutu Humanites (pierwsza od lewej na zdjęciu poniżej), Aneta Żochowska z Fundacji Leny Grochowskiej (druga od lewej na zdjęciu poniżej) oraz Władysław Grochowski z Grupy Arche. Doświadczenia z innych branż są podobne jak w logistyce, jednakże spojrzenie na niektóre aspekty różni się, co tylko jeszcze bardziej poszerza horyzont w zakresie budowania strategii ESG.

Świetne wystąpienie prof. Danuty Kisperskiej-Moroń, choć zdalne, pozwoliło zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy CSR a ESG, często jeszcze mylone jako tożsame. Pani Profesor, dokładnie spuentowała temat i dyskusję, którą przeprowadzono w trakcie spotkania. Oba terminy CSR i ESG, odnoszą się do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przy czym CSR (Corporate Social Responsibility – CSR) obejmuje jakościowe działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności, zaś ESG (Environmental, Social and Governance – ESG) dodatkowo obejmuje ład korporacyjny (kulturę organizacyjną, wartości) i umożliwia mierzyć oraz kwantyfikować te działania.

Forum Kobiet w Logistyce – co roku 2023?
W podsumowaniu, Beata Trochymiak przedstawiła plany rozwoju działalności Forum Kobiet w Logistyce w roku 2023. Forum będzie stanowić nadal platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, a dodatkowo rozwoju badań, raportów i budowania wskaźników w branży logistycznej. W trakcie następnego roku planowane są liczne spotkania, debaty oraz szeroka współpraca ze środowiskiem logistycznym w zakresie budowania wskaźników branży i działalności badawczej. A wszystko to pod hasłem: Excellence together!

W roku 2023 zostaną uruchomione programy rozwojowe (nie tylko dla kobiet) z zakresu:
- przywództwa kobiet w logistyce
- przywództwa w środowisku międzykulturowym
- odporności psychicznej lidera
- zachowań lidera w sytuacjach kryzysowych.

- Moją ideą jest rozwój Forum Kobiet w Logistyce w kierunku organizacji think tanku, a także udział w debacie publicznej na ważne tematy gospodarczo – społeczne. – zapowiedziała Beata Trochymiak. - Nowy rok zaczniemy od debaty nt. raportu „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”, który opracowałam wspólnie z prof. Danutą Kisperską-Moroń. Raport został opublikowany w grudniu 2022 r. Oprócz tego ruszamy z pierwszym wskaźnikiem, nad którym pracuję wspólnie z Paniami prof. Danutą Kisperską-Moroń oraz z Iloną Kużaj-Aydar, PR manager z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (po lewej na zdjęciu powyżej). Jeszcze przed końcem 2022 r. wyjdzie ankieta dot. pierwszego wskaźnika, którą skierujemy do kadry menedżerskiej w naszej branży. Będzie wiele się działo, zapraszam firmy do współpracy.

(na zdjęciu powyżej Beata Trochymiak, twórczyni Forum Kobiet w Logistyce, organizatorka spotkania)

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 menedżerek i menedżerów z branży logistycznej.

(opr. red. Pracujwlogistyce.pl)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.