Dodaj ogłoszenie o pracy


Czym jest ESG w logistyce?

Pod takim hasłem odbyło się Spotkanie Świąteczne Forum Kobiet w Logistyce, które miało miejsce 8 grudnia w Warszawie przy współpracy z Partnerami: GXO, Kuehne + Nagel oraz GS1 Polska. Spotkanie zorganizowała Beata Trochymiak, twórczyni Forum Kobiet w Logistyce, redaktor naczelna Pracujwlogistyce.pl.
ESG czyli Enviromental, Social, Governance – oznacza czynniki, jakie brane są pod uwagę w strategii działalności danej firmy tj. środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Inaczej mówiąc to zrównoważony rozwój, który dzięki ESG stał się mierzalny.

W trakcie spotkania zaproszeni eksperci podzielili się z uczestnikami doświadczeniem swoim i swoich organizacji tj.: dr Marta Szymborska - menedżerka ds. PR i ESG w GS1 Polska, Joanna Borkowska – Iwanek - HR Director na Polskę i Czechy w GXO, Marta Papierniak - Sustainability Manager w Kuehne + Nagel, Aneta Żochowska - dyrektorka Fundacji Leny Grochowskiej, Zofia Dzik - założycielka, prezeska Instytutu Humanites oraz jako goście specjalni prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Władysław Grochowski - założyciel i prezes Grupy Arche.

ESG to wymóg a nie wybór
10 listopada 2022 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence), co oznacza, że praktycznie każde przedsiębiorstwo będzie musiało działać zgodnie z ESG i mierzyć oraz raportować 3 czynniki ESG. Od 2023 roku obowiązek raportowania dotyczy spółek notowanych na giełdzie, które osiągają przychody powyżej 170 mln zł netto rocznie i posiadają roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) w wysokości 85 mln zł. W 2025 r. raportować będą musiały spółki notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 500 pracowników, a od 2026 r. raportowanie ESG ma dotyczyć już wszystkich spółek. Jednakże pośrednio obejmie też i mniejsze firmy, bowiem podwykonawców i kontrahentów firm raportujących. To łańcuch powiązań, wymuszony przez prawo, ale też i zmiany zachodzące na świecie, nie tylko w obszarze środowiska naturalnego. ESG obejmuje bowiem praktycznie każdy obszar działalności firmy, w tym także zarządzanie pracownikami i wdrażanie równości płci, co też dotyczy utrzymania parytetów w zatrudnianiu kobiet.

W trakcie dyskusji i wystąpień na Spotkaniu Świątecznym Forum Kobiet w Logistyce omówiono tematykę ESG w odniesieniu do logistyki, w tym zmian i korzyści, jakie ESG przynosi dla przedsiębiorstw. Połączenie biznesu ze społeczną odpowiedzialnością umożliwia w sposób naturalny równoważenie działań wpływających na środowisko, w którym, funkcjonuje dana firma i to wielowymiarowo.

W przypadku GS1 Polska, dr Marta Szymborska (powyżej na zdjęciu) świetnie zobrazowała jak standardy GS1 mogłyby w przyszłości wspierać zrównoważony rozwój. – Podstawą jest dialog z otoczeniem i interesariuszami. Bez dialogu i skutecznej komunikacji wdrożenie ESG i skuteczna jego realizacja nie powiodą się – mówiła dr Marta Szymborska. - Standardy GS1 pozwalają firmom skuteczniej realizować zamknięty obieg, dzięki czemu są w stanie osiągnąć dodatkowe zyski. Szacuje się, że dzięki obiegowi zamkniętemu globalnie firmy mogą osiągnąć oszczędności na poziomie 4,5 biliona dolarów do 2030 r. Podobnie jest z przejściem na cyfrowe dokumenty. Jak podała dr Szymborska, w UE rocznie wykorzystuje się ok. 150-200 mln sztuk papierowych dokumentów. Zastąpienie chociażby CMR jego elektronicznym odpowiednikiem może w skali Europy przynieść oszczędności kosztów administracyjnych w całej branży rzędu 600 mln euro rocznie. To pozwoli zachować ok. 180-900 tys. drzew rocznie oraz ograniczyć emisję CO2 o ok. 60 tys. ton rocznie.

- To, jak robimy biznes, jest tak samo ważne, jak to, co robimy – mówiła z kolei Joanna Borkowska-Iwanek z GXO (poniżej na zdjęciu). - Aktywnie współpracujemy z naszymi klientami na całym świecie, pomagając im osiągać cele związane ze zrównoważonym rozwojem, a jednocześnie wprowadzamy innowacje mające na celu zmniejszenie naszego własnego wpływu na środowisko – podkreślała przedstawicielka GXO.

Firma GXO to jeden z największych operatorów logistycznych na świecie. Tworząc ład korpopracyjny GXO działa w oparciu o silną strukturę zarządczą i praktyki biznesowe, które pomagają wprowadzać w życie wartości i zobowiązania na całym świecie. Firma tworzy atrakcyjne miejsca pracy, dbając o rozwój pracowników i poszukując jednocześnie nowych sposobów wzmacniania społeczności, pośród których działa. Wspiera różnorodność, inkluzywność i kulturę przynależności. Podstawą strategii ESG są wartość GXO tj. bezpieczeńsywo, szacunek, pozytywny wpływ, przełomowe rozwiązania i osiągnięcia. Firma od kilku lat realizuje program LEAD, czyli europejskie partnerstwo w zakresie przyciągania, zatrzymywania i wspierania kobiet w branży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych poprzez edukację, budowanie przywództwa i rozwój biznesu. 46% zespołu GXO w Polsce stanowią kobiety, a 44% z nich zajmuje stanowiska menedżerskie. Raport GXO z odpowiedzialnego biznesu w 2021 uwzględnił pięć najlepszy praktyk związanych z promowaniem różnorodności, edukacją kobiet, szkoleniami, bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz zaangażowaniem w życie społeczności lokalnych, tj.: kampania integracyjna #Poznajmy się, projekt szkoleniowy "Kobiety to potrafią", projekt edukacyjny Akademia Managera, kampania bezpieczeństwa "Droga do zera wypadków" oraz lokalne zbiórki na rzecz Banków Żywności.

Kuehne + Nagel, jeden z najstarszych i największych operatorów logistycznych w Europie, swoją strategię ESG realizuje poprzez wdrożenie idei Balance & Belonging. W celach zrównoważonego rozwoju Kuehne + Nagel znajdują się: dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, wzrost gospodarczy i godna praca, mniej nierówności. - Balance & Belonging oznacza bycie najlepszym pracodawcą i najlepszym partnerem biznesowym. W Kuehne+Nagel dążmy do tego, by każdy pracownik czuł się częścią firmy, a różne podejścia oraz różny sposób myślenia w pracy były doceniane i traktowane jako dodatkowa wartość – mówiła Marta Papierniak z Kuehne + Nagel (poniżej na zdjęciu).


Strategia Balance & Belonging Kuehne + Nagel oznacza budowanie świadomości, promowanie różnorodności, promocja benefitów oraz różnorodność w procesach. W zakresie różnorodności firma osiągnęła wspaniałe wyniki - ok 40% kadry menedżerskiej to kobiety, udział kobiet w programach talentowych wynosi 3:2, a 90% NMT ma w sukcesji kobietę.

Powyższe przykłady strategii ESG w branży logistycznej, to tylko skrót całego zakresu możliwości, które zostały zaprezentowane. Trzeba przyznać, że było to bardzo inspirujące. I właśnie o to chodziło w Spotkaniu Świątecznym Forum Kobiet w Logistyce, do którego dołączyli również i podzielili się swoją wiedzą gościnie i gość specjalny spoza logistyki tj. Zofia Dzik z Instytutu Humanites (pierwsza od lewej na zdjęciu poniżej), Aneta Żochowska z Fundacji Leny Grochowskiej (druga od lewej na zdjęciu poniżej) oraz Władysław Grochowski z Grupy Arche. Doświadczenia z innych branż są podobne jak w logistyce, jednakże spojrzenie na niektóre aspekty różni się, co tylko jeszcze bardziej poszerza horyzont w zakresie budowania strategii ESG.

Świetne wystąpienie prof. Danuty Kisperskiej-Moroń, choć zdalne, pozwoliło zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy CSR a ESG, często jeszcze mylone jako tożsame. Pani Profesor, dokładnie spuentowała temat i dyskusję, którą przeprowadzono w trakcie spotkania. Oba terminy CSR i ESG, odnoszą się do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przy czym CSR (Corporate Social Responsibility – CSR) obejmuje jakościowe działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności, zaś ESG (Environmental, Social and Governance – ESG) dodatkowo obejmuje ład korporacyjny (kulturę organizacyjną, wartości) i umożliwia mierzyć oraz kwantyfikować te działania.

Forum Kobiet w Logistyce – co roku 2023?
W podsumowaniu, Beata Trochymiak przedstawiła plany rozwoju działalności Forum Kobiet w Logistyce w roku 2023. Forum będzie stanowić nadal platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, a dodatkowo rozwoju badań, raportów i budowania wskaźników w branży logistycznej. W trakcie następnego roku planowane są liczne spotkania, debaty oraz szeroka współpraca ze środowiskiem logistycznym w zakresie budowania wskaźników branży i działalności badawczej. A wszystko to pod hasłem: Excellence together!

W roku 2023 zostaną uruchomione programy rozwojowe (nie tylko dla kobiet) z zakresu:
- przywództwa kobiet w logistyce
- przywództwa w środowisku międzykulturowym
- odporności psychicznej lidera
- zachowań lidera w sytuacjach kryzysowych.

- Moją ideą jest rozwój Forum Kobiet w Logistyce w kierunku organizacji think tanku, a także udział w debacie publicznej na ważne tematy gospodarczo – społeczne. – zapowiedziała Beata Trochymiak. - Nowy rok zaczniemy od debaty nt. raportu „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”, który opracowałam wspólnie z prof. Danutą Kisperską-Moroń. Raport został opublikowany w grudniu 2022 r. Oprócz tego ruszamy z pierwszym wskaźnikiem, nad którym pracuję wspólnie z Paniami prof. Danutą Kisperską-Moroń oraz z Iloną Kużaj-Aydar, PR manager z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (po lewej na zdjęciu powyżej). Jeszcze przed końcem 2022 r. wyjdzie ankieta dot. pierwszego wskaźnika, którą skierujemy do kadry menedżerskiej w naszej branży. Będzie wiele się działo, zapraszam firmy do współpracy.

(na zdjęciu powyżej Beata Trochymiak, twórczyni Forum Kobiet w Logistyce, organizatorka spotkania)

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 menedżerek i menedżerów z branży logistycznej.

(opr. red. Pracujwlogistyce.pl)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.