Dodaj ogłoszenie o pracy


ID Logistics podsumowuje realizację strategii CSR

ID Logistics podsumowuje postępy w realizacji strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), rok po jej ogłoszeniu i wyznaczeniu 10 celów.

Strategia CSR Grupy ID Logistics opiera się na 3 filarach: społecznym, środowiskowym i socjalnym:

• Ukierunkowani na kwestie społeczne: promocja awansów wewnętrznych, integracji i zmniejszenia wypadkowości w pracy (cel: - 40% w 2027 vs. 2018)
ID Logistics wspiera awans społeczny pracowników, jednocześnie promując integrację osób z niepełnosprawnością i różnorodność. Ma być wzorem w branży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z kluczowych celów jest zobowiązanie do zmniejszenia wskaźników wypadkowości o 40% do 2027 r. dla wszystkich pracowników, etatowych i tymczasowych. Firma rozszerzyła program szkoleń wewnętrznych, prowadzi stałe pomiary i kontrolę wskaźników, wdraża też rozwiązania technologiczne, opracowane przez zespoły ds. innowacji.
• Ukierunkowani na środowisko: zmniejszenie zużycia mediów i ilości odpadów (cel: redukcja o 40% śladu CO2 w magazynach w zakresie 1 i 2 w 2030 vs. 2018)
Grupa wdraża politykę, której celem jest zmniejszenie zużycia energii i generowania odpadów oraz redukcja śladu węglowego z działalności o 40% do 2030 r., z wyłączeniem kompensacji. Każdy dyrektor magazynu może zidentyfikować czynniki wspierające redukcję emisji CO2 i porównać je z innymi oddziałami. ID Logistics zmniejsza zużycie energii zgodnie ze specyfiką obiektów i dąży do dekarbonizacji miksu energetycznego. Na etapie przetargów i przedłużania umów proponuje klientom rozwiązania niskoemisyjne.
• Ukierunkowani na społeczność lokalną
Grupa zachęca do realizacji inicjatyw lokalnych, w oparciu o wartości: Przedsiębiorczość i Wsparcie. Przykłady projektów: utworzenie w Brazylii organizacji pozarządowej IDEBRA, wspierającej edukację młodzieży w fawelach, zawarcie we Francji partnerstwa ze stowarzyszeniem promującym kulturę wśród młodych ludzi z trudnych środowisk, podpisanie umowy z AGEFIPH, na rzecz integracji w magazynach pracowników z niepełnosprawnością. Firma realizuje tego typu projekty w krajach, gdzie jest obecna.

ID Logistics wzynaczyło sobie 10 celów:
• Społeczny
1. Kodeks Etyki - realizacja przed terminem: 100% członków krajowych komitetów wykonawczych zostało przeszkolonych w 2021 r;
2. Kodeks dla Dostawców Usług - zgodnie z założeniem: 90% dostawców z Francji i Hiszpanii podpisało dokument do końca 2021 r.;
3. Zdrowie, bezpieczeństwo - realizacja przed terminem: redukcja wskaźników częstości i ciężkości wypadków o 33% i 45% w 2021 vs. 2018. Zakładane jest zmniejszenie tych wskaźników o 40% do 2027 r., dla wszystkich pracowników;
4. Pracownicy z niepełnosprawnościami do nadzoru: wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością spadł o 15%, co pokazuje różnorodność podejścia i zmiany w strukturze zatrudnienia w różnych krajach, a także sposób zarządzania priorytetami CSR. We Francji wskaźnik zatrudnienia w 2021 r. na poziomie 4,6% oznacza wzrost o 9% vs. 2018 r.;
5. Awans wewnętrzny - zgodnie z założeniami: 60% menadżerów magazynów objęło stanowisko w wyniku awansu wewnętrznego
• Środowiskowy
6. Odpady - zgodnie z założeniami: poprawa wskaźnika sortowania odpadów o 12 punktów od 2018 r;
7. Zobowiązania wobec klienta - zgodnie z założeniami: ponad 10% magazynów zainicjowało projekt środowiskowy we współpracy z klientem;
8. Ślad węglowy - realizacja przed terminem: obniżenie emisji CO2 z działalności logistycznej w przeliczeniu na przygotowaną paletę o 24%, w zakresach 1 i 2 w 2021 vs. 2018, z wyłączeniem kompensacji. Celem jest redukcja wskaźnika o 40% do 2030 r.;
9. Energia - zgodnie z założeniami: zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na mkw. o ponad 6%.
• Socjalny
10. Zaangażowanie lokalne – realizacja przed terminem: 100% krajów, w których Grupa prowadzi działalność, zainicjuje projekty z udziałem społeczności lokalnych do 2025 r.

Spójność strategii ID Logistics oraz monitorowanie postępów i wskaźników CSR zostały pozytywnie przyjęte i wpłynęły na poprawę ocen pozafinansowych agencji ratingowych. MSCI przyznała ID Logistics ocenę A.

Za zarządzanie strategią CSR odpowiada Dyrekcja CSR, a nadzór nad realizacją sprawuje Komitet Wykonawczy Grupy. Wszystkie oddziały mają wyznaczone cele i zobowiązały się do ich wdrażania. Od 2022 r. wyniki realizacji celów CSR są uwzględniane w kalkulacji zmiennego wynagrodzenia menedżerów i dostosowane do wysokości stawek każdej funkcji. Tam, gdzie cele zostały już zrealizowane, Grupa dokona przeglądu założeń i zwiększy ambicje. ID Logistics sprawdza możliwości zaangażowania się w inne obszary i projekty, jak np. SBTi (inicjatywa na rzecz walki z globalnym ociepleniem).

 (źr. ID Logistics)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.