Dodaj ogłoszenie o pracy


Moller-Maersk Line odrabia zeszłoroczne straty

Grupa A.P.Moller-Maersk osiągnęła zysk na poziomie 8 proc. w III kwartale 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Dzięki konsekwentnej polityce odrabiania strat, Maersk Line prognozuje zamknięcie roku z umiarkowanym dodatnim wynikiem. Przedstawiciele firmy podkreślają jednocześnie szereg czynników rzutujących na te przewidywania.

 

 

- Biorąc pod uwagę trudne warunki gospodarcze w trzecim kwartale tego roku osiągnęliśmy dobre wyniki. Dzięki naszym inicjatywom w zakresie stawek przewozowych oraz redukcji kosztów od początku 2012 roku Maersk Line ponownie przynosi zysk, a wysoka cena ropy przyczynia się do zadowalających wyników firmy Maersk Oil. Rozszerzamy sieć naszych terminali w Ameryce Łacińskiej, Rosji i innych szybko rosnących rynkach oraz oczekujemy, że strategiczne inicjatywy pomogą utrzymać nam stabilność dochodów i zwrotu z inwestycji w miarę rozwoju naszej firmy – powiedział Nils S. Andersen, Prezes Grupy A.P.Moller-Maersk.

 

 

W trzecim kwartale tego roku zysk Grupy wyniósł 933 mln dolarów (w III kw. 2011 roku było to 371 mln dolarów), a zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) wyniósł 8,3 proc. (w III kw. 2011 roku było to 4,9 proc.). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 2,9 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 2,1 mld dolarów), a przepływy pieniężne przeznaczone na nakłady inwestycyjne – 678 mln dolarów (w II kw. 2011 roku było to 4,8 mld dolarów). Wskaźnik kapitału własnego Grupy wyniósł 52,2 proc. (w III kw. 2011 roku było to 51,9 proc.), a zadłużenie oprocentowane netto – 14,8 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 14,5 mld dolarów). W trzecim kwartale wyniki były lepsze od oczekiwań, szczególnie w Maersk Line i Maersk Oil, ale negatywnie wpłynęło na nie obniżenie wartości statków (267 mln dolarów) w niektórych segmentach tankowców do przewozu ropy naftowej i produktów petrochemicznych Maersk Tankers.

 

 

W trzecim kwartale tego roku zysk Maersk Line wyniósł 498 mln dolarów (w analogicznym okresie w 2011 roku była to strata w wysokości 289 mln dolarów) przy średnim wzroście stawek o 5,7 proc. do poziomu 3,022 dolara/FFE (kontener 40-stopowy). Odnotowano wzrost stawek na wszystkie główne przewozy. Ładowność utrzymała się na tym samym poziomie wynoszącym 2,1 mln FFE. Ładowność właściwa zmniejszyła się o 15 proc. w przewozach z Azji do Europy (w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku). Średni koszt jednostkowy spadł o 6 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku) w efekcie zmniejszenia zużycia paliwa w przeliczeniu na FFE oraz optymalizacji sieci. Firma Maersk Line ogłosiła podwyżkę stawek, szczególnie dla kontenerów-chłodni, od stycznia 2013 r.

 

 

– Firma Maersk Line zrealizowała wszystkie swoje plany na drugi kwartał i będzie kontynuować dążenie do zabezpieczenia stawek na poziomie, na którym może uzyskać optymalną stopę zwrotu z inwestycji – powiedział Nils S. Andersen, prezes Grupy A.P.Moller-Maersk.

 

 

Przychody spadły nieco do 44,3 mld dolarów (w II kw. 20122 roku było to 45,3 mld dolarów), głównie w związku z niższym wydobyciem ropy naftowej, co zostało częściowo zrekompensowane przez wyższą ładowność kontenerów oraz nieco wyższe średnie stawki przewozowe. Zysk utrzymany został na podobnym poziomie, co w zeszłym roku – 3,1 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 3,1 mld dolarów). Na wynik ten miały negatywny wpływ wyższe koszty paliwa, obniżenie wartości o 267 mln dolarów w Maersk Tankers w trzecim kwartale oraz niższe zyski z dezinwestycji, które w 2011 roku objęły zysk związany ze zbyciem Netto Foodstores Limited, wynoszący 699 mln dolarów. Na zysk pozytywnie wpłynęło rozstrzygnięcie sporu podatkowego w Algierii, którego przedmiotem było 899 mln dolarów oraz zysk z dezinwestycji dla Maersk LNG (80 mln dolarów) i FPSO Maersk Peregrino (177 mln dolarów).

 

 

Zysk Maersk Line wyniósł 126 mln dolarów (w III kw. 2011 roku było to 40 mln dolarów). Ładowność wzrosła o 9 proc. do 6,5 mln FFE, a średnie stawki przewozowe, obejmujące dopłaty paliwowe, wzrosły o 0,2 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 999 mln dolarów (w III kw. 2011 roku było to 881 mln dolarów), a przepływy pieniężne przeznaczone na nakłady inwestycyjne wyniosły 3,0 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 2,3 mld dolarów).

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami Grupy A.P. Moller-Maersk, wynik za rok 2012 wyniesie około 3,7 mld dolarów (3,4 mld dolarów w 2011 r.), co uwzględnia obniżenie wartości (267 mln dolarów) w Maersk Tankers, które zaksięgowano w trzecim kwartale. Przepływy pieniężne przeznaczone na nakłady inwestycyjne mają być niższe niż w 2011 r. (9,8 mld dolarów w 2011 roku), a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mają utrzymać się na podobnym poziomie, co w zeszłym roku (7,3 mld dolarów).

 

 

W roku 2012 firma Maersk Line spodziewa się umiarkowanego dodatniego wyniku, opierając się na wzroście średnich stawek w drugiej połowie roku. Oczekuje się, że światowy popyt na kontenery morskie wzrośnie nieco w 2012 r. przy jednoczesnym spadku ilości ładunku przewożonego do Europy.

 

 

Całkowity wynik z pozostałej działalności ma jednak być niższy niż w 2011 roku, odliczając zyski z dezinwestycji i spadki wartości, głównie w efekcie niższych od oczekiwań wyników Dansk Supermarked i Maersk Supply Service. Perspektywa na rok 2012 jest obarczona dużą niepewnością, również ze względu na sytuację gospodarczą. To, jaki wynik osiągnie Grupa, zależeć będzie od szeregu czynników. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki wrażliwości czterech kluczowych czynników kreowania wartości w pozostałej części roku 2012. Są one oparte na oczekiwanym poziomie dochodów przy założeniu niezmienności pozostałych czynników.

 

 

Raport roczny zostanie ogłoszony 22 lutego 2013 r.

 

 

(źr. Maersk Line)
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.