Konto pracodawcy

Jak bronić się przed mobbingiem w pracy?

 

 

Dorota Strzelec psycholog pracy i konsultant ds. zarządzania kadrami, dyrektor firmy doradczej StaffPoland Sp. z o.o

 

Jak bronić się przed mobbingiem w pracy?

 

O konflikt w pracy nie trudno, wystarczy niewinny, nierozwiązany w porę problem i nieprawidłowy podział obowiązków lub przepływ informacji w firmie. Zjawisko nękania pracowników może się zdarzyć wszędzie, nie ważne czy jesteś pracownikiem recepcji, operatorem wózków widłowych czy menedżerem w dużej firmie. Przejawia się ono na wiele sposobów, dlatego  trudno jest  czasami właściwie ocenić czy dane zachowanie lub działanie nosi znamiona przemocy psychicznej czy jest np. naruszeniem dóbr osobistych?

 

Mobbingiem określa się działania lub zachowania dotyczące bądź skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na jego uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. Ich celem może być poniżenie, ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu. O tym, że mamy do czynienia z mobbingiem mogą świadczyć powtarzalność pewnych zachowań, długi czas trwania i negatywne intencje sprawcy.
 
 
Wiele twarzy nękania
Przykłady nękania psychicznego można mnożyć, ponieważ  mobbing ma wiele twarzy, w zależności od tego w jakim celu jest stosowany. Może służyć np. utrudnieniu komunikacji, wówczas zazwyczaj polega na ograniczaniu przez przełożonego lub kolegów swobody wypowiadania się, ciągłej krytyce wykonywanej pracy lub  życia prywatnego, uniemożliwieniu kontaktu poprzez poniżające spojrzenia i gesty lub grożeniu. Innym typem są zachowania, które zaburzają stosunki społeczne. Najczęściej objawiają się unikaniem przez przełożonego rozmów z podwładnym, ignorowaniem bądź przeniesieniem go w miejsce z dala od kolegów. Z kolei do działań mających na celu zaburzenie społecznego odbioru osoby zaliczamy złe wyrażanie się o pracowniku, rozsiewanie plotek na jego temat, podejmowanie prób ośmieszenia czy parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów.

Mobbing obejmuje również wszelkiego rodzaju działania, które negatywnie wpływają na sytuację życiową i zawodową pracownika. Można zaliczyć do nich delegowanie prac pozbawionych sensu bądź takich, które są poniżej lub powyżej kompetencji pracownika. Jeszcze innym przejawem mobbingu są zachowania, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary a więc zmuszanie jej do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, grożenie lub stosowanie wobec niej przemocy fizycznej.

 

Zdarza się, że pracownicy nie potrafią rozpoznać czy dane zachowanie jest mobbingiem. Często  ze względu na powtarzalność sytuacji, odbierają je jako normę i zło konieczne.  Sąd Najwyższy w wyroku z 17 stycznia 2007 r., sygn. I PK 176/06 orzekł, że naganne zachowania, które występują u danego pracodawcy na porządku dziennym i stanowią swego rodzaju normę w tym zakładzie pracy, nie wykluczają uznania ich za nękanie lub zastraszenie w rozumieniu art. 943 § 2 k.p.


Skutki nie tylko dla ofiary mobbingu
U pracowników narażonych na mobbing często występują obniżona samoocena oraz związane z tym niepokój i poczucie winy. Inne skutki to bezsenność, zaburzenia koncentracji, stany lękowe czy nawet depresja. Nierzadko pojawiają się somatyczne reakcje na stres, takie jak: bóle głowy, bóle brzucha, które mogą prowadzić do wystąpienia różnych chorób, np. choroby wrzodowej, zawału serca czy udaru mózgu.

Cierpią nie tylko pracownicy, ale również przedsiębiorstwa. Personel, który jest poddawany długotrwałej przemocy psychicznej pracuje mało wydajnie i częściej korzysta z krótkich urlopów, co zwiększa koszt świadczeń ponoszonych przez pracodawcę. Negatywnym skutkiem jest także zjawisko fluktuacji pracowników, którzy nie wytrzymują skutków nękania i agresji w miejscu pracy i konieczne jest ponowne zatrudnienie nowych osób, co wymaga poświęcenia czasu oraz nakładów finansowych. Niekorzystna jest także sytuacja, gdy poszkodowani pracownicy zgłaszają roszczenia odszkodowawcze. Wówczas w razie przegranej, pracodawca musi się liczyć z koniecznością sfinansowania odszkodowań czy kosztów rozprawy, ale nie tylko. Równie ważna jest  reputacja przedsiębiorstwa. Już nikt nie wątpi, że dobry wizerunek jest jedną z podstawowych sił decydujących o rozwoju i pozycji firmy na rynku. Firmie, której udowodniono stosowanie mobbingu ciężko będzie pozyskać nie tylko nowych pracowników, ale również mało prawdopodobne by inne firmy chciały współpracować z przedsiębiorstwem nie dbającym o swoich pracowników.

 

Po pierwsze przeciwdziałać
Zgodnie z Kodeksem Pracy zapobieganie mobbingowi oraz pomoc jego ofiarom, należą do podstawowych obowiązków pracodawcy, bez względu na jego możliwości finansowe czy organizacyjne. Wskazane jest, aby w ramach polityki prewencyjnej i minimalizowania ryzyka odszkodowawczego pracodawcy, zwłaszcza w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, częściej wdrażali specjalne programy antymobbingowe. Ważne jest, aby obejmowały one trzy obszary:

 

- Procedura wewnętrzna  –  odrębny regulamin szczegółowo opisujący niepożądane zachowania, sposób ich zgłaszania pracodawcy oraz zasady i przebieg postępowania wyjaśniającego.
- Informowanie i szkolenie pracowników  –  np. za pomocą specjalnych biuletynów, intranetu i  okresowych szkoleń;
- Diagnoza – regularne monitorowanie skali niepożądanych zachowań w formie okresowych audytów lub anonimowych ankiet;

 

Jak sie bronić?
Ważne, aby ofiara wiedziała co robić jeśli znajdzie się w takiej sytuacji. Przede wszystkim musi zdawać sobie sprawę, że ciężar udowodnienia mobbingu spoczywa na pracowniku. Zanim jednak pracownik postanowi wnieść powództwo powinien podjąć działania, które pozwolą mu udokumentować naganne sytuacje czy zachowania w miejscu pracy. Można np. notować każde naganne zachowanie mobbera, nazwiska osób, które zachowują się w ten sposób, daty i szczegóły ich zachowania. Dowodem mogą być również  e-maile, listy, SMSy, nagrania na dyktafon czy kamerę rozmów, spotkań oraz pobierane zwolnienia L4. W postępowaniu sądowym ofiara ma możliwość wnosić o przesłuchanie konkretnych osób w charakterze świadków.  W praktyce jednak może być ich niewielu, zwłaszcza jeśli nadal pracują w tej firmie. Często w postępowaniu sądowym występują natomiast byli pracownicy. Ponadto ofiara może składać formalne skargi do przełożonych mobbera, związków zawodowych czy innych organów władzy lub instytucji (np. stowarzyszeń antymobbingowych) bądź gromadzić wydane przez nie zaświadczenia.

 

Do obowiązków pracodawcy należy również pomoc poszkodowanym pracownikom. Przede wszystkim ofiary terroru psychicznego muszą mieć możliwość złożenia skargi w sposób zapewniający im poufność i poczucie bezpieczeństwa. Pracodawca powinien także odizolować ofiarę od sprawcy umożliwiając np. zmianę zajmowanego przez nią pomieszczenia.

 

Gdy sprawcą jest przełożony pracownika często konieczne jest nawet jego przeniesienie na inne stanowisko pracy. Niedopuszczalne jest jednak, aby w tej sytuacji pracodawca zaproponował poszkodowanemu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy na mniej korzystne, gdyż byłaby to dodatkowa uciążliwość dla ofiary mobbingu.  Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy pracownik godzi się a nawet sam proponuje przejście na stanowisko pracy z gorszymi warunkami na mocy porozumienia stron. Jeśli pracodawca nie może zapewnić pracownikowi innego stanowiska pracy, niedopuszczalne jest wypowiedzenie z tego powodu pracownikowi umowy o pracę. Pracodawca ma natomiast pełne prawo, by przenieść na gorsze stanowisko, a nawet zwolnić sprawcę mobbingu.

 

Pracownicy, którzy doświadczyli mobbingu  mogą domagać się od pracodawcy dwóch rodzajów niezależnych od siebie świadczeń pieniężnych. Jeśli u ofiary pojawił się rozstrój zdrowia, potwierdzony przez lekarza czy psychologa, może starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jego wysokość zależy od decyzji sądu i - co ważne - nie ma określonej górnej granicy. Drugim świadczeniem jest odszkodowanie należne w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika wskutek mobbingu. W tej sytuacji ofiara może liczyć na co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, także bez górnej granicy.

 

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Kobiety w zarządach firm - perspektywa globalna
Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce sięgają prawie 20 proc.
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Jak sprawdzić brokera usług kurierskich i nie stracić na paczkach?
Co nas czeka w cyberbezpieczeństwie w 2019 roku?
Czy można i czy warto pożyczać licencję transportową?
Jak rozwiązać problem z brakiem rąk do pracy w branży TSL?
Inteligentne tachografy – co zmienią w pracy kierowcy?
Stan opon a bezpieczeństwo drogowe
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Zmiany w polisach OC, jak wpłynie to na ceny?
Polska jedną strefą inwestycyjną – jak zadziała w praktyce?
Jak zmiany klimatyczne decydują o zmianach na rynku nieruchomości logistycznych?
Znaczne spowolnienie tempa wzrostu e-handlu – czeka nas kolejna zmiana w sprzedaży towarów?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Volvo Trucks w kampanii “Strażacy – dziękujemy”!
Centralny Port Komunikacyjny rozpoczął działalność – znany jest już skład za ...
Igor Reguski dyrektorem powierzchni logistycznych w BNP Paribas Real Estate
Axell stawia w Polsce na usługi magazynowe
Agility Logistics rozwija usługi dla branży kosmetycznej i perfumeryjnej
OT Logistics podsumował sezon żeglugowy 2018 na Kanale Gliwickim i Odrze
150 miejsc pracy w nowym magazynie ID Logistics w Woli Bykowskiej
CEVA wykonała pierwszy transport drogowy z Chin do Europy na karnecie TIR
Nowa siedziba szczecińskiego oddziału Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC